Muutoksia lainsäändäntöön

Muutoksia työ- ja työttömyysturvalainsäädännössä koronatilanteen vuoksi


Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet esityksen maan hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttaman talouden kriisissä. Hallitus ilmoitti perjantaina 20.3.2020, että työmarkkinajärjestöjen ehdotus tullaan pääosin toteuttamaan. Toimet toteutetaan määräaikaisina.

Tällä hetkellä toimien kestoksi on päätetty kolme kuukautta ja ne sisältävät mm. seuraavat työ- ja työttömyysturvalainsäädäntömuutokset:  

Lomauttamiseen liittyvät muutokset 

 • YT-lain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa lyhennetään nykyisestä 14 päivästä ja 6 viikosta molemmissa 5 päivään 

 • Lomautusoikeus saatetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia  

 • Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta 

 • Työsopimuslain mukainen 14 päivän lomautusilmoitusaika lyhennetään 5 päivään työehtosopimusten ja työlainsäädännön kautta 

 • Mahdollisuutta lomauttaa ennen yt-neuvottelujen päättymistä täsmennetään. Koronaviruksesta aiheutuvat vaikutukset muodostavat YTL 60§:ssä säädetyn mukaisen poikkeustilanteen. Arvio tehdään tapauskohtaisesti. Kun perusteita poiketa yt-velvoitteista ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut 

 • HUOM. teattereissa lomautusilmoitusaika ei muutu, koska muutos ei koske kunnallisia ja yksityisten osalta sovittu työehtosopimuksessa.
   

Työsuhteen päättämiseen liittyvät muutokset 

 • Koeaikapurku mahdollinen myös tuotannollisilla ja taloudellisella perusteella. Koeaikapurusta ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuuta.  

 • Jos työntekijä irtisanotaan kriisitilanteessa, pitenee työnantajan takaisinottovelvollisuus nykyisestä neljästä tai kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen  
   

Työttömyysturvaan liittyvät muutokset 

 • Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan 

 • Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana 

 • Työttömyysturvalain väliaikainen muutos siten, että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin kun lomautuksesta on sovittu 

 • Työttömyysturvan työssäoloehtoa lyhennetään kriisitilanteessa 13 viikkoon. Jos työssäoloehto ei muutoin täyty sovelletaan 13 viikon työssäoloaikaa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen 

Lakimuutokset ovat parhaillaan ministeriöissä valmistelussa ja ne tulevat voimaan vasta, kun eduskunta on ne hyväksynyt. Monet työehtosopimusosapuolet ovat jo sopineet väliaikaisia muutoksia työehtosopimuksiin, muun muassa lomautusilmoitusaikoja on alakohtaisesti lyhennetty.