« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Korona-info » Työnantajan työsuojeluvastuu

Työnantajan työsuojeluvastuu

Korona-virusepidemia aiheuttaa
lisävastuita ja työsuojelutoimenpiteitä työpaikoilla


Työnantajan velvollisuus on turvata työntekijän terveyttä työssä. Osana tätä työnantajan on huolehdittava, että vaarojen arviointi on ajan tasalla. Vaikka akuuttia vaaraa ei olisi havaittu, riskit täytyy kartoittaa ja niihin pitää varautua. Tukena voi käyttää ohjeita, joita saa työpaikan työterveyshuollosta.
 

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite on kirjattu työturvallisuuslaissa seuraavasti:


8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.


Koronavirus tulee huomioida työpaikan vaarojen arvioinnissa. Arvioinnissa on otettava huomioon myös tehtävän työn erityispiirteet.

Näyttelijäntyö sisältää sekä teattereissa sekä elokuva- ja tv-aloilla erityisiä riskejä. Tämä johtuu työn joukkoluonteesta sekä siitä, että työ on täynnä fyysisiä suoritteita ja lähikontakteja.

Koronavirustilanne aiheuttaa työnantajille sekä työtekijöille lisävaatimuksia työterveydestä huolehtimiseen.

Työntekijöille on annettava selkeät ohjeet hygieniaan ja esim. poissaoloihin. Lisäksi erilaisilla työjärjestelyillä on varmistettava, että lähikontakteja voidaan välttää ja työtä voidaan tehdään pienemmissä ryhmissä. Etätyötä on mahdollisuuksien mukaa suosittava.

Työnantajan on huomioitava työntekijöiden henkilökohtaiset ja heidän lähipiirinsä riskitekijät koronavirukseen liittyen. THL:n sivuilta löytyy listaus koronaviruksen riskiryhmistä, joita tulee erityisesti suojella.

Koronavirusepidemialla ei ole työnantajan työnjohtovaltaa pienentävää eikä laajentavaa vaikutusta. Työnantajan on kuitenkin toiminnassaan noudatettava viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Työntekijällä on oikeus vaatia työnantajalta selvitys, miten koronavirukseen ja sen leviämisen estämiseen ja hidastamiseen on työpaikalla varauduttu.

Onko työntekijällä oikeus olla menemättä työpaikalle tai kieltäytyä työsuoritteesta, mikäli pelkää virustartunnan leviämistä tai pitää työnantajan  toimenpiteitä tilanteessa liian lievinä?

Sairastumispelko ei oikeuta työntekijää olemaan poissa töistä. Töistä voi olla poissa vain, jos niin sovitaan. Työntekijän ja työnantajan on sovittava palkanmaksusta silloin, kun työntekijä jää oma-aloitteisesti pois töistä. Lähtökohtana on, ettei työnantajan tarvitse maksaa palkkaa.

 

Työturvallisuuslain 23 §:n mukaan työntekijällä on oikeus kuitenkin tietyin edellytyksin pidättäytyä työstä:


Työntekijän työstä pidättäytyminen

Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä.


Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti.

Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työstä pidättäytyessä on huolehdittava siitä, että pidättäytymisestä mahdollisesti aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen.

Jos työntekijä tämän pykälän mukaisesti pidättäytyy työstä, hän ei ole velvollinen korvaamaan työstä pidättäytymisestä aiheutuvaa vahinkoa.


- - -

Kannattaa huomioida, että automaattista kieltäytymisoikeutta työstä ei koronavirustilanteen johdosta ole, vaan lähtökohtaisesti työnantajan määräyksiä tulee noudattaa. Tilanteet katsotaan tapauskohtaisesti.

Mikäli herää epäilys, että työpaikalla ei ole riittävästi huomioitu koronavirustilanteen vaikutusta työhön ja työolosuhteisiin, kannattaa asia ensin ottaa puheeksi työpaikalla tai ennen työpaikalle saapumista. Kontakti lähiesimieheen, mutta työpaikan työsuojeluvaltuutetusta ja luottamusmiehestä voi myös olla apua.

Ohjeita voi kysyä myös oman työpaikan työterveyshuollosta ja viimekädessä työsuojeluviranomaiselta Avista.


27.10.2021 klo 00:28:29