« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Korona-info » Työttömälle

Työttömälle


Huomio - huomio:
 

Työttömyysturvan väliaikaisia lakimuutoksia jatkettu vuoden loppuun

Koonti työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista ja niiden voimassaolosta uusimpien muutosten myötä täällä.

Työttömyysturvan piirissä olevien toivomme tutustuvan lakimuutoksiin.


Eduskunta hyväksyi 30.3.lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.

Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asian käsittelyä. Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. Lomautettujen on myös otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Muutokset ovat väliaikaisia. Ne koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti.


 

 


Jos jäät työttömäksi /

Info om arbetslöshetsskyddet


Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu heti TE-toimistoon

 • kirjautumalla TE-toimiston verkkopalveluun: www.te-palvelut.fi pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut kysymyksiin ja lähettänyt tiedot. Voit aloittaa työnhaun myös ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.
   
 • tee päivärahahakemus Finkan kotisivuilla kohdassa e-asiointi. Liitä mukaan työ- ja palkkatodistukset. Ansiopäivärahan ensihakemuksen voit lähettää Finkaan jo kahden viikon työttömyyden tai lomautuksen jälkeen – muuten haku tehdään kuukausittain jälkikäteen.


Ilmoittauduttuasi työnhakijaksi kassa saa  työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi ansiopäivärahaan. Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla ja sen tulee olla voimassa myös silloin, kun teet osa-aikatöitä ja haet soviteltua päivärahaa.

 


Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun työsuhteista työtä on ollut kassan jäsenyysaikana vähintään 26 viikon ajan niin, että työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Työviikkojen ei tarvitse olla peräkkäisiä, mutta niiden tulee kertyä 28 kuukauden aikana.

Mikäli 26 viikkoa ei ole kertynyt, sovelletaan nyt poikkeuslain aikana 13 viikon työssäoloehtokertymää edellyttäen, että yksi työssäoloehtoa kerryttävä työviikko on 1.3. jälkeen, ja päivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Huomio. Luovalla ja esityksellisellä alalla työssäoloehto täyttyy sellaisten kalenteriviikkojen osalta, jolloin työstä saatu palkka on ollut yhteensä

 • vuonna 2020 vähintään 287,44 € / kalenteriviikko
 • vuonna 2019 vähintään 281,63 € / kalenteriviikko
 • vuonna 2018 vähintään 276,51 € / kalenteriviikko


Esimerkiksi näyttelijällä jo yhdestä keikasta saatu palkka
voi täyttää työssäoloehtovaatimuksen työviikon osalta, silloin ei tutkita tuota 18 tunnin työaikavaatimusta vain rahaa.

Opetusalalla voi puolet päätoimisen tuntiopettajan rajasta riittää täyttämään työssäoloehdon.
Esim. kansan- ja kansalaisopistoissa ja musiikkiopistoissa kahdeksan opetustyötuntia (á 45 min.) viikossa riittää täyttämään työssäoloehdon.

 


Lomautus ja työttömyysturva


Lomautuksen uhatessa ole välittömästi yhteydessä liittoon.  Näyttelijöiden osalta lomautuksiin liittyy erityispiirteitä, jotka on hyvä selvittää etukäteen. Lomautuksen ajalta voi ansiosidonnaista päivärahaa. Lomautustilanteessa tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja tehdä päivärahahakemus työttömyyskassaan.
  

Info om arbetslöshetsskyddet


Om du blir arbetslös anmäl dig genast till TE-byrån
 

 • genom att logga in på TE-byråns webbtjänst www.te-palvelut.fi med bankidentifieringskod eller elektroniskt ID-kort. Din arbetsansökan påbörjas genast efter att du svarat på frågorna och sänt in uppgifterna.  Du kan även påbörja din ansökan genom att personligen kontakta TE-byrån.
 • gör din dagpenningsansökan på Finkas webbsidor punkten e-tjänster.Biforga arbets- och löneintyg.  Du kan sända din första ansökan om förtjänstdagpenning till Finka redan efter två veckors arbetslöshet eller permittering - i övrigt görs ansökan månatligen i efterskott.


Efter att du anmält dig som arbetssökande får kassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Arbetssökandet måste hållas i kraft på sätt som TE-byrån fastslår och det måste även fortgå då du utför deltidsarbete och ansöker om jämkad dagpenning.

Mer info på Arbetslöshetskassa Finkas webbsidor.

 


 

Arbetsvillkoret


Arbetsvillkoret uppfylls då du under medlemstiden arbetat i arbetsförhållande under minst 26 veckor, så att arbetstiden varit minst 18 timmar i veckan. Arbetsveckorna behöver inte vara i en följd, men de måste samlas in under 28 månaders tid.

I ett arbetsförhållande, där andelen av det skapande eller framställningsmässiga arbetet är avgörande, kan man till arbetsvillkoret inräkna varje kalendervecka då personen av detta arbete får en skattepliktig inkomst om minst

 • år 2020 minst 287,44 € / kalendervecka
 • år 2019 minst 281,63 € / kalendervecka
 • år 2018 minst 276,51 € / kalendervecka
 • 276,05 € / 2017

Som exempel kan en skådespelares lön för ett snuttjobb redan uppfylla arbetsvillkoret för en vecka, då undersöks inte kravet på 18 timmars arbetstid, utan inkomsten.

Inom undervisningssektorn räcker hälften av gränsen för heltidsanställd timlärare till för att uppfylla arbetsvillkoret. Inom folk- och medborgarinstitut och musikinstitut räcker t.ex. åtta undervisningstimmar (á 45 min.) till för att uppfylla arbetsvillkoret. Detta gäller såväl över som under en månad långa arbetsförhållanden.

Närmare upplysningar på Finkas webbadress.


Eduskunta on vahvistanut työttömyysturvan väliaikaiset parannukset
 

Parannuksiin kuuluvat:

 • päivärahan maksaminen työttömyyden alusta alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa
 • 26 viikon työssäoloedellytyksen puolittaminen 13 viikkoon
 • lomautettujen enimmäismaksuaikalaskurin pysäyttäminen.

Laki on voimassa 15.4.-6.7.2020.

 

Alla keskeiset muutokset.

Omavastuuaika

Lakimuutoksen myötä sekä työttömälle että lomautetulle voidaan maksaa työttömyysetuutta myös omavastuuajalta, mikäli omavastuun ensimmäinen päivä on ajalla 16.3.-6.7.2020. (Muutoin työttömyyden on alussa viiden päivän omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa.)

Lisätietoa aiheesta: Näin haet ansiosidonnaista

Jäsenyys-ja työssäoloehto (alempana tällä sivulla tarkemmin)

Lakimuutoksen myötä voi lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Nykyisin ansiopäivärahaa voi saada aikaisintaan kuuden kuukauden työskentelyn (26 kalenteriviikkoa) jälkeen.

Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyttyisi, ja joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020.

Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laski52 viikosta 26 viikkoon.

Lisätietoa aiheesta: Ansiopäivärahan ehdot ja kesto

Lomautettujen enimmäismaksuaika

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana.

Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kertyisi ajalla 16.3.-30.6.2020.

Lisätietoa aiheesta: Ansiopäivärahan ehdot ja kesto

 


26.10.2021 klo 23:36:34