Työttömyys

Jos jäät työttömäksi /

Info om arbetslöshetsskyddet


Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu heti TE-toimistoon

 • kirjautumalla TE-toimiston verkkopalveluun: www.te-palvelut.fi pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut kysymyksiin ja lähettänyt tiedot. Voit aloittaa työnhaun myös ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.
   
 • tee päivärahahakemus Finkan kotisivuilla kohdassa e-asiointi. Liitä mukaan työ- ja palkkatodistukset. Ansiopäivärahan ensihakemuksen voit lähettää Finkaan jo kahden viikon työttömyyden tai lomautuksen jälkeen – muuten haku tehdään kuukausittain jälkikäteen.


Ilmoittauduttuasi työnhakijaksi kassa saa  työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi ansiopäivärahaan. Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla ja sen tulee olla voimassa myös silloin, kun teet osa-aikatöitä ja haet soviteltua päivärahaa.

 


Työssäoloehto
 

Työssäoloehto täyttyy kun työsuhteista työtä on ollut jäsenyysaikana vähintään 26 viikon ajan niin että työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Työviikkojen ei tarvitse olla peräkkäisiä, mutta niiden pitää kertyä 28 kuukauden aikana.

Luovalla ja esityksellisellä alalla työssäoloehto täyttyy sellaisten kalenteriviikkojen osalta jolloin työstä saatu palkka on ollut yhteensä

 • vuonna 2020 vähintään 287,44 € / kalenteriviikko
 • vuonna 2019 vähintään 281,63 € / kalenteriviikko
 • vuonna 2018 vähintään 276,51 € / kalenteriviikko
 • 276,05 € / 2017 ja 272,79 € / 2016)

Esimerkiksi näyttelijällä jo yhdestä keikasta saatu palkka voi täyttää työssäoloehtovaatimuksen työviikon osalta, silloin ei tutkita tuota 18 tunnin työaikavaatimusta vain rahaa.

Opetusalalla puolet päätoimisen tuntiopettajan rajasta riittää täyttämään työssäoloehdon. Esim. kansan- ja kansalaisopistoissa ja musiikkiopistoissa kahdeksan opetustyötuntia (á 45 min.) viikossa riittää täyttämään työssäoloehdon. Tämä koskee sekä yli että alle kuukauden kestäviä työsuhteita.

 


Lomautus ja työttömyysturva


Lomautuksen uhatessa ole välittömästi yhteydessä liittoon.  Näyttelijöiden osalta lomautuksiin liittyy erityispiirteitä, jotka on hyvä selvittää etukäteen. Lomautuksen ajalta voi ansiosidonnaista päivärahaa. Lomautustilanteessa tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja tehdä päivärahahakemus työttömyyskassaan.
  

Info om arbetslöshetsskyddet


Om du blir arbetslös anmäl dig genast till TE-byrån
 

 • genom att logga in på TE-byråns webbtjänst www.te-palvelut.fi med bankidentifieringskod eller elektroniskt ID-kort. Din arbetsansökan påbörjas genast efter att du svarat på frågorna och sänt in uppgifterna.  Du kan även påbörja din ansökan genom att personligen kontakta TE-byrån.
 • gör din dagpenningsansökan på Finkas webbsidor punkten e-tjänster.Biforga arbets- och löneintyg.  Du kan sända din första ansökan om förtjänstdagpenning till Finka redan efter två veckors arbetslöshet eller permittering - i övrigt görs ansökan månatligen i efterskott.


Efter att du anmält dig som arbetssökande får kassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Arbetssökandet måste hållas i kraft på sätt som TE-byrån fastslår och det måste även fortgå då du utför deltidsarbete och ansöker om jämkad dagpenning.

Mer info på Arbetslöshetskassa Finkas webbsidor.

 


 

Arbetsvillkoret


Arbetsvillkoret uppfylls då du under medlemstiden arbetat i arbetsförhållande under minst 26 veckor, så att arbetstiden varit minst 18 timmar i veckan. Arbetsveckorna behöver inte vara i en följd, men de måste samlas in under 28 månaders tid.

I ett arbetsförhållande, där andelen av det skapande eller framställningsmässiga arbetet är avgörande, kan man till arbetsvillkoret inräkna varje kalendervecka då personen av detta arbete får en skattepliktig inkomst om minst

 • år 2020 minst 287,44 € / kalendervecka
 • år 2019 minst 281,63 € / kalendervecka
 • år 2018 minst 276,51 € / kalendervecka
 • 276,05 € / 2017

Som exempel kan en skådespelares lön för ett snuttjobb redan uppfylla arbetsvillkoret för en vecka, då undersöks inte kravet på 18 timmars arbetstid, utan inkomsten.

Inom undervisningssektorn räcker hälften av gränsen för heltidsanställd timlärare till för att uppfylla arbetsvillkoret. Inom folk- och medborgarinstitut och musikinstitut räcker t.ex. åtta undervisningstimmar (á 45 min.) till för att uppfylla arbetsvillkoret. Detta gäller såväl över som under en månad långa arbetsförhållanden.

Närmare upplysningar på Finkas webbadress.