Lausunto valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

20.4.2016

LAUSUNTO (lausuntopyyntö OKM/11/010/2016)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

 

Kiitos mahdollisuudesta lausua asiassa. Haluamme lausunnossamme ottaa esille kolme asiaa:
 

 1. Hallituksen esitys apurahakauden aloittamisen siirtämisestä sekä apurahakauden keskeytämisestä lienee välttämätön, jotta se vastaa maatalousyrittäjien eläkelain (1280/2006) 10b §:n 2 momenttia, jossa on säädetty vakuutusturvan keskeyttämisestä.

  Laisäädännön edellytykset keskeytykselle, että apurahakautta tulisi olla (1) käytettynä neljä kuukautta ja (2) keskeytyksen tulisi olla vähintään neljä kuukautta ja (3) jäljelle jäävän ajan tulisi olla vähintään neljä kuukautta ovat elävälle elämälle vieraita. Mahdollisuudet ja tilanteet elämässä eivät noudata byrokratian edellyttämiä vähintään neljän kuukauden jaksoja.

  Kyseinen lainsäädännön edellytys neljästä kuukaudesta liittyy maatalousyrittäjien eläkelain säännöksiin ja sitä on vastaavasti selitetty atk-järjestelmillä. Mielestämme sekä sosiaaliturvan ja sitä kautta myös tämän nyt kyseessä olevan lainsäädännön osalta tulisi pyrkiä siihen, ettei järjestelmän byrokratia estäisi ottamasta vastaan töitä silloin kun niitä on tarjolla ja jatkamaan apurahatyöskentelyä sen jälkeen siten, että sosiaaliturva ja vakuutukset ovat voimassa. Jäykistä neljän kuukauden jaksotuksista tulisi päästä eroon.
   
 2. Apurahakausien keskeyttäminen ja siirtäminen eivät saa johtaa siihen, että apurahojen tosiasiallinen määrä vähenee.
   
 3. Lakiesityksen 3§:ssä rajoitetaan apurahojen myöntäminen ainoastaan taiteenharjoittajien työskentelyyn. Nykyisen lainsäädännön mukaan apuraha voidaan myöntää taiteenharjoittajan työskentelyyn ja opintojen tukemiseksi. Pidämme rajoittamista pelkästään työskentelyyn tarpeettomana. On hyvä säilyttää mahdollisuus siihen, että esim. vuoden apurahakauden aikana apurahan saaja osallistuu vaikka ulkomaiseen koulutukseen osana vuoden suunnitelmaansa. Taiteilijoiden täydennyskoulutukseen ei ole juurikaan olemassa julkista rahoitusta ja taiteilijat joutuvat rahoittamaan täydennyskoulutuksensa itse. Käytännössä merkittävä osa kouluttautumisesta rahoitetaan apurahoilla. Jos lainsäädäntö pysyisi näiltä osin entisellään, harkintavalta olisi joka tapauksessa tapauskohtaisesti apurahan myöntäjällä.

   

Helsingissä 18.4.2016

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.
Elina Kuusikko
toiminnanjohtaja