Näyttelijäliiton kannanotto VOS-työryhmän kokoonpanoon

14.9.2016

KANNANOTTO • STÄLLNINGSTAGANDE
Texten på svenska nedan.

Näyttelijäliiton edustus tarpeen teattereiden rahoitusta pohtivassa työryhmässä

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.

Kyseessä on merkittävä hanke, jolla uudistetaan teattereiden rahoitusta ja rakenteita.

Näyttelijäliiton hallitus hämmästelee, että ammattinäyttelijöiden kokonaisnäkemystä ei ole työryhmässä edustettuna. Näyttelijät ovat teattereiden toiminnan ja taiteellisen sisällön kannalta keskeinen ja suurin taiteilijaryhmä.

Näyttelijäliitto edustaa ainoana järjestönä suomalaisia ammattinäyttelijöitä. Jäseniä liitossa on yli 1900.

Koska Näyttelijäliitto edustaa lähes 900 freelancenäyttelijää ja yli 400 vakituisessa työsuhteessa olevaa näyttelijää, meillä on laaja kokonaisnäkemys mahdollisten muutosten vaikutuksesta koko teatterikenttään.

Näyttelijöiden edustus työryhmässä teattereiden suurimpana ammattiryhmänä on välttämätöntä ja työryhmää tulee täydentää näiltä osin.


Helsingissä 13.9.2016
SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITON HALLITUS

Helena Ryti
Puheenjohtaja

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, 040 835 9587


 

Ställningstagande

Skådespelarförbundets representation är nödvändig i arbetsgruppen som begrundar teatrarnas finansiering

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt en expertgrupp, vars uppgift är att bereda ett förslag till revidering av statsandelssystemet för museer, teatrar och orkestrar.

Det är fråga om ett betydande projekt, med vilket teatrarnas finansiering och strukturer förnyas.

Skådespelarförbundets styrelse är förvånad över att professionella skådespelares helhetsvision inte är representerad i arbetsgruppen. Skådespelarna är, ur teaterverksamhetens och det konstnärliga innehållets synvinkel, den centrala och största konstnärsgruppen.

Skådespelarförbundet representerar som enda organisation finländska proffsskådespelare. Förbundet har mer än 1900 medlemmar.

Eftersom Skådespelarförbundet representerar nästan 900 frilansskådespelare och över 400 fast anställda skådespelare, har vi en omfattande helhetssyn gällande eventuella förändringars inverkan på hela teaterfältet.

Som teatrarnas största yrkesgrupp är skådespelarnas representation i arbetsgruppen nödvändig och arbetsgruppen bör till den delen kompletteras.