Ylen arkistot auki – kulttuuriteko suomalaisille

7.11.2016

Sopimuksen allekirjoittamistilaisuus 7.11.2016

Näyttelijäntyötä nähtäville vuosikymmenten ajalta


Yle ja 10 tekijöitä edustavaa järjestöä ovat yhdessä allekirjoittaneet kattavat arkistosopimukset draamasta. Sopimus antaa Ylelle oikeudet omatuotantoisten sisältöjen verkkojulkaisemiseen Yle Areenassa. Sopimuskauden kesto on kuusi vuotta.

 

“Sopimus draama-arkistojen avaamisesta on merkittävä kulttuuriteko ja pitkän valmistelun tulos. Arkistojen avaaminen on yksi tapa toteuttaa Ylelle tärkeää kulttuuritehtävää. Mediankäyttö ja julkaisemisen tavat ovat muuttuneet, ja sitä varten olemme neuvotelleet uudenlaisen sopimuksen. Tämän ansiosta arkistojen aarteiden tuominen laajasti verkkoon on mahdollista”, sanoo julkaisujohtaja Ismo Silvo.

 

Näyttelijöiden puolesta asiasta sopivat Näyttelijäliitto ja Filmex.

 

“Aikaisemmin tehdyt sopimukset ovat edelleen voimassa, nyt niiden lisäksi on sovittu uudesta käyttötavasta. Uusi sopimus tuo kaikkien ulottuville eri vuosikymmeniltä kulttuurimme merkkiteoksia, jotka ovat osa kansakuntamme yhteistä muistia”, sanoo Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko.

 

Näyttelijöille tilitetään sopimuskauden aikana useita miljoonia euroja. Uudella sopimuksella on sovittu yli viisi vuotta vanhojen ohjelmien nettikäytöstä. Mikäli Yle uusii ohjelmia tv-kanavilla, niiden uusintakorvaukset Yle maksaa kuten ennenkin.

 

”Näyttelijöille uuden korvauksen mahdollistaa se, että Ylen kanssa on kautta aikojen sovittu käyttöoikeuksista käyttömuoto kerrallaan. Näyttelijät eivät ole luovuttaneet kaikkia oikeuksia kertakorvauksella”, toteaa liiton av-valiokunnan ja Filmexin puheenjohtaja Misa Nirhamo.

 

Näyttelijöiden korvaukset näyttelijöille tilittää Filmex. Ensimmäinen tilitys on vuoden 2018 aikana. Tilitysperiaatteet ja tilitysjärjestelmät valmistellaan liitossa ja Filmexissä vuoden 2017 aikana.

 

Näyttelijäliitto on valtakunnallinen yli 1900 jäsenen muodostama ammatti- ja taiteilijajärjestö. Liitto toimii jäsentensä toimeentulon ja sosiaalisen aseman parantamiseksi, teatteri-, tanssi- ja elokuvataiteen aseman vahvistamiseksi sekä jäsentensä tekijänoikeuksien turvaamiseksi. Keskeisessä asemassa Liiton toiminnassa ovat myös taide-, kulttuuri- ja koulutuspolitiikka.

 

Filmex on yli 1500 näyttelijän tekijänoikeuksia hallinnoiva järjestö, jonka tehtävänä on neuvotella näyttelijöiden tekijänoikeuksia koskevia sopimuksia, kerätä niistä saatavia tekijänoikeustuloja ja tilittää ne näyttelijöille.

 


 

 

Yles arkiv öppna - en kulturgärning för finländarna

 

Årtionden av skådespelararbete blir nu tillgängligt

 

Yle och 10 organisationer, som representerar upphovsmännen, har tillsammans undertecknat heltäckande arkivavtal gällande drama. Avtalet ger Yle rätten till on line-publicering i Yle Arena. Avtalsperioden är sex år.

 

”Avtalet gällande öppnandet av dramaarkiven är en betydande kulturgärning och ett resultat av långa förberedelser. Öppnandet av arkiven är ett sätt att förverkliga den för Yle så viktiga kulturuppgiften. Sätten att publicera och använda medierna har förändrats, och därför har vi förhandlat om ett nytt avtal. Tack vare detta är det möjligt att sprida arkivets skatter i stor omfattning på nätet”, säger publiceringschefen Ismo Silvo.

 

Skådespelarförbundet och Filmex har avtalat om saken för skådespelarnas del.

 

”Tidigare slutna avtal gäller fortsättningsvis, nu har man avtalat om nya användningssätt utöver dessa. Det nya avtalet ger alla tillgänglighet till betydande kulturella verk från olika årtionden, som hör till vår nations gemensamma minne", säger Finlands Skådespelarförbunds verksamhetsledare Elina Kuusikko.

 

Under avtalsperioden avräknas flera miljoner euro till skådespelarna. Med det nya avtalet har man avtalat om nätanvändningen av över fem år gamla program. Ifall Yle repriserar nya program i tv-kanalerna, betalar Yle reprisersättningar som förut för dessa.

 

”För skådespelarna möjliggörs den nya ersättningen av att man i alla tider avtalat om nyttjanderätten gällande en användningsform åt gången. Skådespelarna har inte överlåtit alla rättigheter för en engångssumma”, konstaterar av-utskottets och Filmex ordförande Misa Nirhamo.

 

Skådespelarnas ersättningar avräknas av Filmex till skådespelarna. Den första avräkningen sker under år 2018. Avräkningsprinciperna och avräkningssystemen bereds av förbundet och Filmex under år 2017.

 

Skådespelarförbundet är en riksomfattande fack- och konstnärsorganisation med mer än 1900 medlemmar. Förbundet verkar för att förbättra sina medlemmars utkomst och sociala ställning, för att stärka teater-, dans- och filmkonstens ställning samt för att trygga sina medlemmars upphovsrättigheter. I förbundets verksamhet har också konst-, kultur- och utbildningspolitiken en central ställning.

 

Filmex är en organisation som administrerar mer än 1500 skådespelares upphovrätt, och dess uppgift är att förhandla fram avtal gällande skådespelarnas upphovsrättigheter, samt samla in upphovsrättsersättningar i enlighet med dessa och avräkna dem till skådespelarna.