Näyttelijäliiton valtuusto tyrmistyi teattereiden tavoitteista työehtosopimusneuvotteluissa

20.11.2017

Näyttelijäliiton valtuusto tyrmistyi teattereiden tavoitteista työehtosopimusneuvotteluissa

Näyttelijäliiton valtuusto käsitteli eilisessä (19.11) kokouksessaan teatterityöehtosopimusneuvotteluja. Näyttelijäliiton valtuusto tyrmistyi työnantajan vaatimuksista.

Työnantaja tavoittelee mm.

  • lyhyempiä määräaikaisia sopimuksia, mikä lisäisi näyttelijöiden työttömyysjaksoja ja käytännössä poistaisi tarvetta palkata näyttelijöitä toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin
  • pienempiä palkkoja harjoitusajalta vieraileville näyttelijöille
  • sunnuntaityötä ilman sunnuntaikorvauksia
  • näyttelijäedustuksen poistamista teattereiden hallituksista

Teatterit ovat viimeisten vuosien ajan kohdistaneet säästöt lähinnä näyttelijöihin: vaikka ensi-iltojen määrä on lisääntynyt, niin sekä kiinnitettyjen näyttelijöiden että näyttelijöiden vierailutehtävien määrä on romahtanut. Samaan aikaan teattereissa on lisätty hallintoa, johtajia ja erilaisia tekniikan esimiestehtäviä.

Näyttelijöiden osuus teattereiden vakituisesta henkilökunnasta on vain noin 1/5 ja taiteellisista vierailutehtävistä 2/5.

Myös näyttelijöiden palkoissa on säästetty. Näyttelijöiden keskipalkat ovat laskeneet useana viime vuotena. Samaan aikaan teattereiden keskipalkat ovat yleisesti nousseet.

Kaiken tämän lisäksi työnantajat haluavat siis edelleen pienentää näyttelijöiden palkkoja ja lyhentää työsopimuksia.

Näyttelijäliiton valtuusto piti työnantajan asennetta ja vaatimuksia käsittämättöminä ja pöyristyttävinä.

Näyttelijäliitto esittelee omat tavoitteensa yksityiskohtaisesti seuraavissa neuvotteluissa 28.11. Liiton tavoitteena on saada teattereiden muun henkilökunnan työehtoja kiinni, mm. ilta- ja lauantailisien määrän (=esityskorvaus) ja vuosityöajan suhteen. Lisäksi liitto haluaa lisätä kannustavia palkkauselementtejä, parantaa perheen ja työelämän yhteensovittamista ja työhyvinvointia sekä lisätä paikallista sopimista.
 


Skådespelarförbundets fullmäktige blev bestört över teatrarnas målsättningar i kollektivavtalsförhandlingarna

Skådespelarförbundets fullmäktige behandlade teaterkollektivavtalsförhandlingarna vid sitt möte i går (19.11). Fullmäktige häpnade över arbetsgivarnas krav.

Arbetsgivarna har bl.a. som mål:

  • kortare tidsbundna avtal, vilket skulle öka skådespelarnas arbetslöshetsperioder och i praktiken eliminera behovet av att anställa skådespelare på tillsvidareavtal
  • lägre löner under repetitionsperioden för gästande skådespelare
  • söndagsarbete utan söndagsersättningar
  • avskaffa skådespelarrepresentationen i teatrarnas styrelser


Teatrarna har under de senaste åren snarast riktat sina sparåtgärder mot skådespelarna: trots att premiärernas antal ökat, har såväl antalet fast anställda som uppgifter för gästande skådespelare sjunkit dramatiskt. Samtidigt har administrationen, antalet chefer och olika förmän inom tekniken ökat.

Skådespelarnas andel av teatrarnas fasta personal är endast 1/5 och av de konstnärliga gästuppgifterna 2/5.

Man har även sparat ifråga om skådespelarnas löner. Skådespelarnas medellön har på senare år sjunkit. Samtidigt har teatrarnas medellöner generellt ökat.

Utom allt detta vill arbetsgivarna alltså fortsättningsvis sänka skådespelarnas löner och förkorta arbetsavtalen.

Skådespelarförbundets fullmäktige ansåg arbetsgivarnas inställning och krav obegripliga och upprörande.

Skådespelarförbundet presenterar sina egna målsättningar i detalj vid nästa förhandlingsrunda 28.11. Förbundets målsättning är att komma i fatt den övriga personalens arbetsvillkor, bl.a. i fråga om antalet kvälls- och lördagstillägg ( = föreställningsersättningar) och årsarbetstiden. Dessutom vill förbundet öka motiverande avlöningselement, förbättra samordnandet av familje- och arbetsliv och arbetshälsan samt öka det lokala avtalandet.