Tuotantoyhtiöt vaativat agressiivisesti tekijöiden oikeuksia

27.12.2017

Tuotantoyhtiöt ovat käynnistäneet kampanjan, jossa vaaditaan tekijöitä perumaan Kopiostolle tai jäsenjärjestölle, esimerkiksi Filmexille tehdyn valtakirjan työn saamisen edellytyksenä. Älkää luovuttako oikeuksianne.

Useat tuotantoyhtiöt ovat lähettäneet sadoille tekijöille viestejä, joissa vaaditaan tekijöiltä omille järjestöilleen ja Kopioston hallinnoitavaksi siirrettyjä oikeuksia työn saamisen edellytyksenä. Kopiosto ja tekijäjärjestöt vastustavat tuotantoyhtiöiden vaatimuksia.

Tekijä: Älä luovuta näitä oikeuksia. Olet oikeutettu saamaan niihin liittyviä tekijänoikeuslain mukaisia korvauksia Kopiostolta. Ja sinulla on perustuslain suojaama järjestäytymisvapaus.

Kopiosto ja tekijäjärjestöt selvittävät asiaa ja valmistelevat välittömiä toimenpiteitä sopimustilanteen rauhoittamiseksi.

Tuottajien vaatimukset kohdistuvat ainakin näyttelijöihin, ohjaajiin, käsikirjoittajiin, leikkaajiin, puvustajiin, lavastajiin, kuvaajiin.

 • Useat tuotantoyhtiöt vaativat tekijöiden oikeuksia, joilla ei ole mitään tekemistä heidän tuotantojensa kaupallistamisen kanssa
  • Tuotantojen kaupallistaminen, jakelu tai myynti ei edellytä kollektiivisesti hallinnoitujen oikeuksien siirtämistä tuottajalle.
 • Edelleen lähettämiseen liittyen kyse on siitä, että operaattorit eivät halua maksaa lain mukaisia korvauksia – ei ole oikein, että tekijät joutuvat itse maksumiehiksi omista korvauksistaan.
 • Verkkotallennusoikeuksien osalta tuottajat eivät tarvitse tekijöiden oikeuksia – operaattoreilla on tällä hetkellä 100%set luvat kollektiivihallinnoinnin/neljän tekijänoikeusjärjestön (Kopiosto, Teosto, Gramex ja Tuotos) kautta. Kopiosto ja Tuotos neuvottelevat parhaillaan kotimaisten tuotantojen korvausosuuksista tekijöiden ja tuottajien välillä.
 • Tuotantoyhtiöiden kampanja oikeusien perumiseksi perusteeton, historiallisesti ennenkuulumaton ja laaja – se kattaa lähes kaikkia tekijöiden oikeuksia, joita järjestöt kollektiivisesti hallinnoivat. Niissä on pitkäaikaiset ja vakiintuneet käytännöt, joita ei ole aiemmin kyseenalaistettu tai kiistetty. Kampanja on suora hyökkäys tekijöiden oikeuksien kollektiivihallinnoinnin ytimeen.
 • Kopiosto on hyväksytty tekijänoikeuslain ja opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymispäätöksen perusteella toimimaan tekijöitä kattavasti edustavana järjestönä niillä alueilla, joita juuri nyt vaaditaan peruutettavaksi.
 • Asiakkaiden palveleminen vaatii oikeuksien keskittämistä. Teosten massakäyttötilanteissa oikeuksien lisensiointi ei käytännössä toimi, jos oikeudet ovat hajaantuneita useille tahoille. Yksittäiset tuotantoyhtiöt, Tuotos tai jokin muu taho eivät voi yksin lisensioida tekijöiden oikeuksia kattavasti.
 • Kun tekijät pakotetaan työn saamisen edellytyksenä luovuttamaan laajasti sellaisia oikeuksia, joita tuotantoyhtiö ei tarvitse, on kyseessä kohtuuton menettely tekijää kohtaan.

 

Lisätietoja: Elina Kuusikko 040-8359587 tai elina.kuusikko@nayttelijaliitto.fi


 

Produktionabolagen kräver aggressivt upphovsmännens rättigheter

 

Produktionsbolagen har påbörjat en kampanj, där man kräver att utövarna återtar sina fullmakter till Kopiosto eller medlemsorganisationerna, som t.ex. Filmex, för att få arbete. Överlåt inte era rättigheter.

Många produktionsbolag har sänt meddelanden till hundratals utövare, där man kräver de rättigheter utpphovsmännen överlåtit till sina egna organisationer och Kopiosto, som en förutsättning för att de ska få jobb. Kopiosto och upphovsmannaorganisationerna motsätter sig produktionsbolagens krav.

Upphovsman: Överlåt inte dessa rättigheter. Enligt dem är du berättigad att erhålla ersättningar från Kopiosto, enligt lagen om upphovsrätt. Och enligt grundlagen har du organisationsfrihet.

Kopiosto och upphovsmannaorganisationerna utreder frågan och förbereder omedelbara åtgärder för att lugna ner avtalssituationen.

Producenternas krav riktar sig åtminstone till skådespelare, regissörer, manusförfattare, klippare, dräktdesigners, scenografer och filmare.

 • Många produktionsbolag kräver upphovsmännens rättigheter, som inte har något att göra med kommersialiseringen av deras produktioner

  ° Kommersialisering, distribution eller försäljning av produktioner förutsätter Inte att kollektivt administrerade rättigheter överflyttas till producenten.
   
 • I anslutning till vidarespridning är det fråga om att operatörerna inte vill betala lagenliga ersättningar - det är inte rätt att upphovsmännen själva ska betala för sina egna ersättningar.
 • Producenterna behöver inte upphovsmännens rättigheter i fråga om nätlagringstjänster -  operatörerna har för tillfället 100% tillstånd via kollektivadministrationen / fyra upphovsmannaorganisationer (Kopiosto, Teosto,Gramex och Tuotos). Kopiosto och Tuotos förhandlar som bäst om ersättningsandelarna mellan upphovsmän och producenter för inhemska produktioner.
 • Produktionsbolagens kampanj för ett återtagande av rättigheterna är grundlös, historiskt sett oerhört och omfattande - den täcker nästan alla upphovsmännens rättigheter, som organisationerna kollektivt administrerar. Dessa rättigheter har långvarig och etablerad praxis, som aldrig tidigare ifrågasatts eller bestridits. Kampanjen är en direkt attack mot kärnan i den kollektiva administrationen av upphovsmännens rättigheter.
 • Kopiosto har, genom upphovsrättslagens och undervisnings- och kulturministeriets bifallsresolution, godkänts att verka som en organisation som heltäckande representerar upphovsmännen inom de områden man för tillfället kräver att återkallas.
 • För att kunna tjäna sina kunder krävs att rättigheterna koncentreras. Vid massutnyttjande fungerar inte en licensering av rättigheterna i praktiken, ifall rättigheterna är utspridda på många olika håll. Enskilda produktionsbolag, Tuotos eller någon annan kan inte ensamt licensera upphovsmännens rättigheter heltäckande.
 • Då utövarna, som en förutsättning för att få jobb, tvingas att överlåta sådana rättigheter som produktionsbolaget inte behöver, är det fråga om ett orimligt förfarande gentemot upphovsmannen.
   

Elina Kuusikko 040-8359587 tai elina.kuusikko@nayttelijaliitto.fi