Näyttelijäliitto kannattaa eettisen toimielimen perustamista kulttuuri- ja taidealalle

25.11.2020

OKM on teettänyt selvityksen Kulttuurialan eettisestä toimielimestä. Selvitys löytyy http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-899-1 Selvityksessä ehdotetaan, että OKM perustaa kulttuurialojen eettisen toimielimen Taikeen

 

Ehdotus:

- eettinen neuvosto ja suppea sihteeristö, jota johtaisi pääsihteeri

- itsenäinen ja riippumaton myös Taikesta

- tärkein tehtävä ennaltaehkäisevä toiminta

- alojen eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoaminen, kiteyttäminen ja tunnetuksi tekeminen ja eettisten asioiden käsittely

- jälkikäteinen toiminta: konkreettisten epäeettisiksi väitettyjen toimien ja käytäntöjen tutkinta

- kantelumenettely, moite, huomautus ja ohjaava toiminta ja/tai siirto muuhun toimielimeen – kantelumenettely alkaisi vasta kahden vuoden päästä ja koskisi tuoreita tapauksia, ei vanhoja tapauksia

- sitoutuminen eettisten periaatteiden noudattamiseen rahoituksen edellytys

 

Näyttelijäliiton lausunto

Kulttuurin toimialan eettinen toimielin

Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kulttuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Näyttelijäliitto pitää taiteen ja kulttuurin alalle eettisen toimielimen perustamista ehdotetulla tavalla tarpeellisena. #Metoo liike ja monet selvitykset mm. Jaana Paanetojan selvitys härinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialalla ovat osoittaneet, että taide- ja kulttuurialalla toimintakulttuuria on tarpeen kehittää eetisempään suuntaan. Lisäksi on käynyt ilmi, etteivät taide- ja kulttuurialojen omat voimavarat ja keinot riitä.

Taide- ja kulttuurialat toimivat projektiluonteiseti, projekteissa työkennellään lyhyt aika yhdessä ja ne rahoitetaan projekti kerrallaan.  Pysyviä rakenteita on vähän, joten toimintakulttuurin kokonaisvaltainen edistäminen on haastavaa. Tämän vuoksi toimielin, joka edistäisi eettisen toiminnan kehittymistä taide- ja kuluttuurialalla yleisesti, mutta myös alakohtaisesti, on tarpeen.

Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Eettinen toimielin voidaan perustaa Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen kunhan

a) sen itsenäisyys varmistetaan

b) sille varataan riittävät omat resurssit

Taike on keskeinen toimija ja vallankäyttäjä valtion taide- ja kulttuuripolitiikassa ja se päättää merkittävästä osasta taiteen ja kulttuurin tuista. Lainsäädännöllä tulee varmistaa, että eettinen toimielin voi tarkastella aidosti objektiivisesti myös sekä Taiken että muun valtionhallinnon toimia.

Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtävistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toiminnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Ennaltaehkäisevä toiminta ja jälkikäteinen toiminta ovat molemmat välttämättömiä. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla luodaan niitä rakenteita yhteiselle keskustelulle ja toiminnan kehittämiselle, joita pirstaleisessa ja projektiluenteisessa taidekentässä ei ole. Vastaavalla tavalla ongelmien jälkikäteiselle tarkastelulle tarvitaan rakenteita, jotta yksittäiset tapaukset voidaan käsitellä turvallisesti. Yleensä jo mahdollisuus asioiden jälkikäteiselle tarkastelulle ohjaa toimijoita noudattamaan eettisiä pelisääntöjä.

Toimielimen tulee luoda kaikkia taide- ja kultuurialoja koskevia yleisiä eettisiä konkreettisia pelisääntöjä ja lisäksi sen tulee huolehtia alakohtaisten haasteiden käsittelystä ja eettisemmän toiminnan edistämisestä.

Eettisen toimielimen tulee olla itsenäinen suhteessa kaikkiin muihin opetus- ja kultturialan hallinnonaloihin ja sen tulee voida tarkastella myös niitä ja niiden toimintaa objetiivisesti.

Miten arvioitte selvitykseen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Rahoituksen määrä tulee mitoittaa siten, että toimielimellä on riittävät taloudelliset resurssit aloittaa toiminta laajasti ja vaikuttavasti.

Toimielimen toiminnan laaja-alaisuuden vuoksi eettisen neuvoston kokoonpanon tulee kattaa laajasti eri taide- ja kulttuurialat. Neuvoston lisäksi tulisi olla alakohtaisia joko väliaikaisia ja/tai pysyviä työryhmiä tai toimikuntia, jotka luovat ja käsittelevät tietyn alan erityiskysymyksiä. Toimielimellä tulee olla riittävä rahoitus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Eettisen toimielimen rahoitus ei saa olla pois muusta taiteen ja kulttuurin rahoituksesta eikä myöskään Taiken rahoituksesta.

Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Toivomme, että asia etenee mahdollisimman pian lainsäädäntöön ja eettisen toimielimen perustamiseen eikä hautaudu vain yhdeksi selvitykseksi ja ehdotukseksi.

 

Elina Kuusikko

toiminnanjohtaja