Laki Taiteen edistämiskeskuksesta eduskuntaan

18.6.2012

Hallitukselta on lähtenyt eduskunnalle lakiesitys Taiteen edistämiskeskuksesta. Viimeisessä vaiheessa esitykseen tehtiin osittain hyviäkin muutoksia, mutta siihen jäi kuitenkin merkittäviä puutteita. Ohessa Näyttelijäliiton lausunto tästä tuoreesta esityksestä, joka tulee varsinaiseen eduskunnan käsittelyyn heti alkusyksystä.

 

Suomen  Näyttelijäliiton kannanotto Taiteen edistämiskeskusta koskevaan lakiesitykseen
(HE 52/2012)

 

On tarpeellista tehdä Taidetoimikuntalaitoksesta rakenteeltaan, toiminnaltaan ja vastuunjaoiltaan selkeä virasto.

Tällainen korjaus ei kuitenkaan millään tavoin edellytä niitä lakiesityksen muutoksia, jotka sotkisivat toiminnan varsinaisen tarkoituksen.

Tehtävänä oltava taiteen edistäminen

Jo useita vuosia valmisteilla olleeseen lakiluonnokseen lisättiin vasta viime vaiheessa toimialan ja tehtävän määritykseen taiteen rinnalle kulttuurin edistäminen.

Esityksessä puhutaan tehtävien karsimisen ja ydintehtävään keskittymisen tärkeydestä.

 

Kuitenkin lain tehtävä ja toimiala määritetään ehdotuksessa koko inhimillistä toimintaa koskevaksi. Kulttuuriin kuuluu tekniikka, talous, uskonto ja poliittinen rakenne jne. Myös taide on osa kulttuuria.

 

Kulttuuri muodostaa struktuurin – sen rakenteen, jolle ihmisten toiminta perustuu.

Taiteen täytyy voida näitä rakenteita kaiken aikaa myös kyseenalaistaa.


Kulttuuri
edellyttää monilta osin poliittista, parlamentaarista ohjausta.

Taide ja sen sisällöt eivät saa kuulua poliittisen ohjauksen piiriin.

 

Vuodesta 1864 lähtien on Suomen valtionbudjettiin sisältynyt raha taiteen edistämiseen. Tähän asti tuo raha on todellakin rajattu käytettäväksi juuri taiteen edistämiseen.  Lakiehdotuksen pohjalta varoja voitaisiin vastaisuudessa käyttää vaikkapa kahvilakulttuurin, olutkulttuurin tms. -kulttuurin edistämiseen.
 

Suunnitteilla olevan viraston toimialan laajentaminen on luomassa tilanteen, jossa laki antaa valtuudet vähäisten resurssien ohjautumiseen miltei mihin tahansa.
 

Vähintäänkin yhtä merkittävä ongelma ja uhka taiteen autonomialle ja poliittisesta vallasta riippumattomalle vapaudelle on se, että toimialan määrityksen laajennus on esityksessä perusteena myös Taideneuvoston nimityksien laajentamiselle täysin ohi taidealan.

 

Vertaisarviointi ja taiteen autonomia säilytettävä 

Lakiesityksessä esitetään: ”Taideneuvoston jäsenen tulee olla taiteeseen tai kulttuuriin perehtynyt henkilö.”  
 

”Kulttuuriin perehtyminen” Taideneuvoston jäsenyyden kriteerinä täyttynee jokaisen täysi-ikäisen ja monen sitä nuoremmankin kohdalla. Edes taiteeseen perehtyneisyys ei saisi olla valintaan riittävä kriteeri. Taideneuvostoon valittujen tulisi olla taiteen ammattilaisia. Lakiehdotuksessa määritetyt kriteerit mahdollistavat kulloinkin poliittista valtaa käyttäville täysin heidän mielensä mukaisen Taideneuvoston nimeämisen. Tämän kaltaiseen taide-elämän ohjaukseen ei laki saisi missään tilanteessa antaa mahdollisuutta.
 

Taideneuvostolle lakiesityksessä määritetyt tehtävät ovat taiteenedistämistehtävän kannalta niin merkittäviä, että taiteen autonomian kannalta myös Taideneuvoston tulisi koostua vertaisarvioitsijoista ja vertaisarvioitsijana tulisi toimia vain taiteen ammattilaisia.

 

Taidealojen välistä yhteistyötä ei saa vaikeuttaa

1900-luvun alusta erilliset taidetoimikunnat toimivat vailla yhteyttä toisiinsa. Vuodesta 1968 lähtien Keskustaidetoimikuntaan on kuulunut jokaisen taidetoimikunnan puheenjohtaja ja heidän lisäkseen 6 muuta ministeriön nimittämää jäsentä. Tällä tavoin on mahdollistunut taidetoimikuntien ja taidealojen välinen keskustelu ja yhteistyö. Tällä tavoin mahdollistuisivat edelleenkin myös lisääntyvät tehtävät taidealan uusien linjausten kokonaisvaltaisessa hahmottamisessa.
 

Esityksessä todetaan taiteenalojen välisten rajojen madaltuneen ja taiteiden välisen yhteistyön lisääntyneen.  Kuitenkin lakiesityksessä esitetään Taideneuvostoa, jolla ei ole nykyisenkaltaista elimellistä yhteyttä taidetoimikuntiin, eikä näin ollen toimivaa mahdollisuutta yhdistää taidetoimikuntien asiantuntemusta kokonaisuudeksi.

Tieteen puolella Suomen Akatemiassa toimikuntien puheenjohtajat ovat mukana muodostamassa viraston hallitusta ja siten myös määrittämässä Akatemian toiminnan strategiset linjaukset.

 

Taiteen määrittäminen

Taiteen määrittäminen on ongelmallista, mutta se ei tässä tapauksessa ole edes tarpeen. Riittää, että tulevassa Taiteen Edistämiskeskuksessa  pystytään kulloisessakin tilanteessa määrittämään se taide, jonka kehittäminen keskuksen kautta katsotaan tarpeelliseksi. Lain määrittämät taidetoimikuntien  jäsenten enimmäistoimikaudet  ovat osaltaan takaamassa sitä, että tuettavan taiteen piiriin määritetyt ovat jatkuvassa muutoksessa. 

Vuodesta 1968 taidetoimikuntalaitos on hyvin pystynyt vastaamaan moniin muutoksiin. Tuettavan taiteen piiriin on tuona aikana tullut  jazz, kansanmusiikki, sarjakuva, harmonikan- ja kanteleensoitto, performanssi, sirkus jne.

 

Taloudelliset vaikutukset

Taiteen edistämiseen jaettava summa saattaa lähivuosina olla jopa pienenemässä. Veikkauksen kulttuurille suunnattuja varoja on tulevaisuudessa jakamassa myös  mm. Valtion taidemuseo, mikäli sen menot tekeillä olevan  säätiöittämisen jälkeen siirretään Valtion budjettivaroista  Veikkauksen määrärahoista maksettaviksi. Nämä tulevaisuuden uhat korostavat entisestään taloudellisten voimavarojen ohjautumisen oikeisiin kohteisiin.
 

Nykyisillään taidetoimikuntalaitos jakaa 30 miljoonaa taiteen edistämiseen ja käyttää hallinnollisiin kuluihinsa 5 miljoonaa.
 

Hallituksen esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa kohdassa todetaan lakiesityksen vähentävän luottamushenkilöiden (vertaisarvioitsijat) ja heidän kokoustensa määrää. Samalla kuitenkin todetaan tästä muutoksesta koituvan vain vähäisiä säästöjä.  Nykyisen kaltainen vertaisarviointi edustaa korkeaa asiantuntemusta erittäin edullisin kustannuksin, joten vertaisarvioinnin kaventaminen on täysin väärä säästökohde.

 

Helsingissä 18.6.2012
SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.

 

Mikko Hänninen
puheenjohtaja

 

Hankkeesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/05/VN_Taike.html