Näyttelijäliiton lausunto Taike-asetuksesta

5.11.2012

Lausunto                                              

Valtioneuvoston asetus Taiteen  edistämiskeskusta (OKM69/010/2011)


Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry. kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

Eduskunnan käsitellessä 25. lokakuuta esitystä laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki ilmaisi puheenvuorossaan näkemyksenään tulevan viraston vallanjaosta seuraavaa:

Itse en näe, että tässä on pyrkimys keskittää tai yksittäiselle henkilölle tuoda lisää valtaa, vaan päinvastoin, tässähän monelta osin viedään päätöksentekovaltaa entistä lähemmälle sitä taidekenttää, muun muassa siltä osin, missä sijaitsevat nämä aluetoimipisteet ja missä sijaitsevat sivutoimipisteet. Jatkossa se on taidekenttä itse, joka siitä päättää, eikä mikään ylätaso.”

Asetusluonnos johtaa juuri päinvastaiseen tilanteeseen. Taiteen edistämisasioissa valta ja päätöksenteko keskitettäisiin lähes täysin yksin edistämiskeskuksen johtajalle. Johtaja voisi asetusluonnoksen mukaan yksin päättää, miten määrärahat jaetaan eri taiteenalojen välillä tai jopa päättää, ettei jollekin taiteenalalle myönnetä jonakin vuonna lainkaan määrärahoja.

Asetusluonnoksen mukaan johtaja myös päättäisi yksin kaikki taiteen edistämisen kannalta keskeiset strategiset linjaukset. Taideneuvosto ja taidetoimikunnat saisivat ratkaista vain taiteen edistämisen kannalta toissijaisista asioista.

Taiteelle ja tieteelle on perustuslaissa määritetty autonominen vapaus. Taiteen edistämiskeskus on toiminnallisesti verrattavissa Suomen Akatemiaan tieteen puolella. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja kentän vuorovaikutuksen lisäämiseksi olisi tärkeää, että Taikessa olisi Suomen Akatemian tapaan virastoa johtava hallitus eli taideneuvosto, jonka keskeisenä tehtävänä olisi taiteen edistämiseen liittyvät strategiset valinnat, määrärahat sekä lyhyen- ja pitkäntähtäimen suunnittelu. Taiteen arm´s lenght -periaate sekä taiteen autonomia jäävät toteutumatta, jos niistä päättää johtaja yksin, kuten asetuksessa on esitetty.

Edellä esitetyn perusteella Finlands svenska författareförening, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Muusikkojen Liitto, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare, Suomen Näyttelijäliitto, Suomen Säveltäjät, Suomen Taitelijaseura, Suomen Teatterit, Taidemaalariliitto, Teatterikeskus, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ja Työväen Näyttämöiden Liitto esittävät yhdessä, että valtioneuvoston asetukseen Taiteen edistämiskeskuksesta muutetaan asetuksen 2 § 1 momentti, 4 §, 5 § 1 mom. 1. kohta, 6 § 2 mom., 8 § 1 mom. ja 10 § 1 mom. sekä lisätään uusi 13 §:
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Tehtävät

Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, keskuksen tehtävänä on taideneuvoston johdolla:

1) seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä toimintaa koskevia kehittämisehdotuksia;

2) päättää läänintaiteilijoiden toimialat ja tehtävät kuultuaan alueellisia taidetoimikuntia;

3) ratkaista tarvittaessa minkä valtion taide-toimikunnan alaan toimikuntien ratkaistavaksi annettu asia kuuluu ja huolehtia toimikuntien välisestä yhteistyöstä;

4) jakaa keskukselle osoitetuista määrärahoista varat toimikuntien päätettäväksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4 §

Johtajan tehtävät

Johtaja kehittää taideneuvoston johdolla keskuksen toimintaa sekä vastaa siitä, että keskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5 §

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena keskuksen virkoihin on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan, laaja-alainen tuntemus taiteesta sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamis-kokemus; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6 §

Virkojen täyttäminen

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Taidetoimikuntien sihteereitä nimetessään johtajan on kuultava kyseistä valtion taidetoimikuntaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8 §

Asioiden ratkaiseminen

Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, taideneuvosto ratkaisee:

1) keskuksen yleisiä toimintalinjoja koskevat asiat ja niihin rinnastettavat muut asiat ottaen huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriössä asetetut tavoitteet;

2) asiat, jotka koskevat keskuksen talous-arvioehdotusta, esitystä keskuksen tulostavoitteiksi, toimintakertomusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa;

3) yhteisöille myönnettävät valtionavustukset ja taiteilijoiden matka-apurahat;

4) muut tässä asetuksessa johtajan päätettäviksi säädetyt asiat.

4) yhden tai useamman taidetoimikunnan toimialaan kuuluvien taiteenalojen edistämiseen liittyvät asiat;

5) muita taiteen edistämisen kannalta laajakantoisia tai periaatteellisesti merkittäviä seikkoja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

10 §

Taideneuvosto

Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo taideneuvosto. Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, taideneuvosto voi asettaa valtion taidetoimikuntaan tai alueelliseen taidetoimikuntaan vertaisarviointiin liittyviä asioita valmistelevia jaostoja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

13 § (uusi)

Siirtymäsäännös

Taiteen keskustoimikunta ja nykyiset taidetoimikunnat jatkavat vanhoilla valtuuksillaan siihen asti, kun Taideneuvosto ja uudet toimikunnat on valittu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Helsingissä 5.11.2012

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.

Mikko Hänninen 
puheenjohtaja                                                                 

Elina Mäntylä
toiminnanjohtaja