JET -työttömyyskassa sulautuu Työttömyyskassa Nomitiin 1.1.2014

24.10.2013

Kuulutus

Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Nomit ovat kokouksissaan 28.9.2013 hyväk­syneet sopimuksen Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan sulautumisesta Työttömyyskassa Nomitiin 1.1.2014 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 29.11.2013 mennessä Finanssivalvontaan PL 103, 00101 Helsinki.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2013
Satu Luojola
lakimies

 

Kungörelse

 

Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassa och Työttömyyskassa Nomit har i kassamöten 28.9.2013 godkänt avtal om Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassas fusion till Työttömyyskassa Nomit fr.o.m. 1.1.2014.

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att senast 29.11.2013  inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen, adress Box 103,

00101 Helsingfors.

Helsingfors den 22 oktober 2013
Satu Luojola
jurist