Teatterit kohdistaneet säästöt näyttelijöihin

27.2.2014

Teatterit ovat viimeisen vuoden aikana merkittävässä määrin kohdistaneet säästöt näyttelijöihin. Näyttelijöiden määrää on vähennetty ja näyttelijöiden toteutuneet palkat ovat jopa laskeneet.

Teatterit ovat viimeisen vuoden aikana merkittävässä määrin kohdistaneet säästöt näyttelijöihin. Näyttelijöiden määrää on vähennetty ja näyttelijöiden toteutuneet palkat ovat jopa laskeneet.

Kiinnitettyjen näyttelijöiden määrä romahti vuodessa. Vielä vuonna 2012 kiinnitettyjä näyttelijöitä oli 518. Vuonna 2013 kiinnitettyjä oli enää 477. Koko teatterikentän vakituisen henkilökunnan määrä pieneni 69:llä, joista 41 oli näyttelijöiden työpaikkoja.

Teattereiden henkilötyövuosien (ml. vierailijatehtävät ja määräaikaiset) yhteenlasketusta määrästä kiinnitettyjen näyttelijöiden osuus on vain noin 20%. Vakituisesta henkilökunnasta näyttelijöiden osuus on n. 23%.

Tämän lisäksi säästäminen on näkynyt siinä, että näyttelijöiden keskipalkka ei ole kehittynyt edes työehtosopimuskorotusten määrää ja näyttelijöiden keskipalkan kehitys on viimeisen vuoden aikana ollut heikompi kuin muilla teatterityöntekijöillä.

Näyttelijän keskipalkka kuukaudessa oli 3012 euroa marraskuussa 2013, mikä on pienempi kuin kunnallinen keskipalkka oli ollut vuotta aikaisemmin.

Teatterit ovat säästäneet myös siinä, että vierailevien näyttelijöiden työtilaisuudet ovat vähentyneet.

Näiden säästöjen lisäksi kuukausipalkkaisia vierailijoita koskevan kokeilun johdosta vierailevien näyttelijöiden työehdot ovat olleet huonommat ja palkat pienemmät kuin teatterin muilla näyttelijöillä, erityisesti musikaaleissa. Musikaalissa muutaman kuukauden pätkätyössä työskentelevän näyttelijän kuukausipalkan taso on ollut vain noin 2500 euroa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Elina Mäntylä 040 835 9587
 


 

Teatrarna har riktat sina sparåtgärder mot skådespelarna

Teatrarna har under det senaste året i betydande grad riktat sina sparåtgärder mot skådespelarna. Antalet skådespelare har minskat och de verkställda lönerna till skådespelare har t.o.m. sjunkit.

 

De fast anställda skådespelarnas antal rasade på ett år. Ännu år 2012 var 518 skådespelare fast anställda. År 2013 var endast 477 fast anställda. Hela teaterfältets ordinarie personal minskade med 69 av vilka 41 utgjordes av skådespelares arbetsplatser.

 

Av teatrarnas sammanlagda antal årsverken (gästspelsuppgifter och tidsbundna avtal medräknade) utgör de fast anställda skådespelarnas andel endast ca 20%. Skådespelarnas andel av den ordinarie personalen är ca 23%.

 

Dessutom har sparåtgärderna märkts också genom det att skådespelarnas medellön inte har utvecklats ens med beloppen i enlighet med kollektivavtalsförhöjningarna, och skådespelarnas medlellöneutveckling har under det senaste året varit svagare än för övriga teaterarbetare.

 

Skådespelarens medellön per månad var 3012 euro i november 2013, vilket är lägre än vad den kommunala medellönen var ett år tidigare.

 

Teatrarna har även gjort inbesparingar som lett till att gästande skådespelares arbetstillfällen minskat.

 

Förutom dessa inbesparingar har gästande skådespelares arbetsvillkor, p.g.a. av experimentet med månadsavlönade gästartister, varit sämre och lönerna lägre än för teaterns övriga skådespelare, i synnerhet i musikaler. Nivån på månadslönen för en skådespelare, som snuttjobbar några månader i en musikal, har legat kring endast ca 2500 euro.

 

Närmare information: Verksamhetsledaren Elina Mäntylä 040 835 9587