Taideneuvosto päätti valtion taidetoimikuntien toimialat ja nimet

26.5.2014

 – ehdokasasettelu käynnistyy

 

Toimikuntien yhteyteen asetetaan 14 taiteenalakohtaista jaostoa valmistelemaan vertaisarviointia. Jaostot toimivat toimikuntien työn tukena ja vahvistavat taiteenalakohtaista asiantuntijuutta. Jaostojen jäseniksi voidaan nimetä sekä toimikuntien jäseniä että muita taiteenalan asiantuntijoita.

 

Valtion taidetoimikunnat 2015-16:

 

 • Arkkitehtuuri-, muotoilu- ja ympäristötaidetoimikunta, jonka toimialana on arkkitehtuuri, muotoilu, ympäristötaide ja maisema-arkkitehtuuri. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Toimikunnan yhteydessä on arkkitehtuurijaosto ja muotoilujaosto valmistelemassa vertaisarviointia.

 

 • Audiovisuaalinen taidetoimikunta, jonka toimialana on elokuvataide, mediataide sekä valo- ja äänitaide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä. Toimikunnan yhteydessä on elokuvataidejaosto, mediataidejaosto sekä valo- ja äänitaidejaosto valmistelemassa vertaisarviointia.

 

 • Esittävien taiteiden toimikunta, jonka toimialana on näyttämötaide, performanssi- ja esitystaide, tanssitaide ja sirkustaide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Toimikunnan yhteydessä on näyttämötaiteen jaosto, performanssi- ja esitystaiteen jaosto, tanssitaiteen jaosto ja sirkustaiteen jaosto valmistelemassa vertaisarviointia.

 

 • Kirjallisuustoimikunta, jonka toimialana on kirjallisuus ja taidejournalismi. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä. Jäsenistä kaksi on suomenruotsinkielistä. Toimikunnan yhteydessä on taidejournalismin jaosto valmistelemassa vertaisarviointia.

 

 • Musiikkitoimikunta, jonka toimialana on musiikki. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä.

 

 • Visuaalisten taiteiden toimikunta, jonka toimialana on kuvataide, valokuvataide sekä sarjakuva- ja kuvitustaide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Toimikunnan yhteydessä on kuvataiteen jaosto, valokuvataiteen jaosto sekä sarjakuva- ja kuvitustaiteen jaosto valmistelemassa vertaisarviointia.

 

 • Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunta, jonka toimialana on monialainen taide, monikulttuurisuus,  kansainvälisyys ja kulttuuritapahtumat. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Jäsenistä kuusi on muiden taidetoimikuntien edustajia. Toimikunnan yhteydessä on monikulttuurisuusjaosto valmistelemassa vertaisarviointia.

 

 

”Uudella toimikuntajaolla taideneuvosto haluaa kannustaa eri taiteenaloja entistä tiiviimpään yhteistyöhön”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg.

 

Jäsenten nimeämiseksi taideneuvosto pyytää ehdokkaita taiteen kentältä 30. elokuuta mennessä. Ehdokkaita pyydetään sekä valtion että alueellisiin taidetoimikuntiin.

 

Alueellisia taidetoimikuntia on 13. Niiden toimialueet ja nimet on määritelty lainsäädännössä. Jäseniä niissä on taideneuvoston päätöksellä 7-12 puheenjohtaja mukaan lukien.

 

Alueelliset taidetoimikunnat 2015-16:

·         Etelä-Savon taidetoimikunta, seitsemän jäsentä

·         Hämeen taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä

·         Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, kahdeksan jäsentä

·         Keski-Suomen taidetoimikunta, kahdeksan jäsentä

·         Lapin taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä

·         Pirkanmaan taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä

·         Pohjanmaan taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä

·         Pohjois-Karjalan taidetoimikunta, seitsemän jäsentä

·         Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä

·         Pohjois-Savon taidetoimikunta, kahdeksan jäsentä

·         Satakunnan taidetoimikunta, seitsemän jäsentä

·         Uudenmaan taidetoimikunta, kaksitoista jäsentä

·         Varsinais-Suomen taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä

 

 

Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä, jotka päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla toimialallaan ja alueellaan. Vuosittain valtion taidetoimikunnat käsittelevät runsaat 9000 ja alueelliset taidetoimikunnat 4400 Taiteen edistämiskeskukselle osoitettua hakemusta.

 

Taidetoimikuntajako ei vaikuta taiteenalakohtaisen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Taiteen edistämiskeskuksen tuki taiteelliseen toimintaan on vuosittain keskimäärin 30 miljoonaa euroa. Summasta noin 2/3 tulee veikkausvoittovaroista. Tukimuodot on säädelty valtion tulo- ja menoarviossa.

 

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä sekä alueellisten taidetoimikuntien jäsenmääristä. Se myös nimeää jäsenet valtion ja alueellisiin taidetoimikuntiin.

 

http://www.taike.fi/fi/toimielimet

 

Lisätietoja: johtaja Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus, p. 0295 330 719, minna.sirno@minedu.fi


 

 

Konstrådet fattade beslut om statens konstkommissioners namn och verksamhetsområden – kandidatuppställningen inleds

 

Under åren 2015–16 kommer sju statliga konstkommissioner att fatta beslut om statens stipendier, bidrag och pris. Kommissionerna har 9–12 medlemmar.

 

I samband med kommissionerna verkar 14 konstartsspecifika sektioner som stöder kommissionernas arbete och förstärker expertisen inom varje konstart. Både kommissionsmedlemmar och andra konstsakkunniga kan utses som medlemmar i sektionen.

 

Statens konstkommissioner 2015–16:

 

 • Arkitektur-, formgivning och miljökonstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar arkitektur, formgivning, miljökonst och landskapsarkitektur. Kommissionen har en ordförande och nio övriga medlemmar. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för arkitektur och formgivning.

 

 • Audiovisuella konstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar filmkonst, mediekonst samt ljud- och ljuskonst. Kommissionen har en ordförande och tio övriga medlemmar. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för film, sektionen för media, sektionen för ljus- och ljudkonst.

 

 • Scenkonstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar teaterkonst, performanskonst och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst. Kommissionen har en ordförande och 11 övriga medlemmar. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för teater, sektionen för performanskonst och experimentell scenkonst, sektionen för danskonst och sektionen för cirkuskonst.

 

 • Litteraturkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar litteratur och konstjournalistik. Kommissionen har en ordförande och tio övriga medlemmar. Två utav medlemmarna har finlandssvenska som modersmål. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för konstjournalistik.

 

 • Musikkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar musik. Kommissionen har en ordförande och åtta övriga medlemmar.

 

 • Visuella konstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar bildkonst, fotokonst samt serie- och illustrationskonst. Kommissionen har en ordförande och 11 övriga medlemmar. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för bildkonst, sektionen för fotokonst samt sektionen för serie- och illustrationskonst.

 

 • Kommissionen för gränsöverskridande konst, mångfald och internationell verksamhet, vars verksamhetsområde omfattar multidisciplinär konst, mångkultur och internationell verksamhet. Kommissionen har en ordförande och åtta övriga medlemmar. Sex utav medlemmarna är representanter för andra konstkommissionen. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för mångkultur.

 

”Med den nya kommissionsindelningen vill konstrådet uppmuntra till ett mer intensivt samarbete mellan olika konstarter än tidigare”, konstaterar konstrådets ordförande Tiina Rosenberg.

 

Konstrådet ber konstfältet om kandidater för utnämningen av medlemmarna senast den 30 augusti. Kandidater ombeds för både de statliga och de regionala konstkommissionerna.

 

Det finns 13 regionala konstkommissioner. Deras verksamhetsområden och namn definieras genom lagstiftningen. Efter konstrådets beslut är antalet medlemmar i dessa 7–12 inklusive ordförande.

 

De regionala konstkommissionerna 2015–16:

·         Södra Savolax konstkommission, sju medlemmar

·         Tavastlands konstkommission, nio medlemmar

·         Sydöstra Finlands konstkommission, åtta medlemmar

·         Centrala Finlands konstkommission, åtta medlemmar

·         Lapplands konstkommission, nio medlemmar

·         Birkalands konstkommission, nio medlemmar

·         Österbottens konstkommission, nio medlemmar

·         Norra Karelens konstkommission, sju medlemmar

·         Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission, nio medlemmar

·         Norra Savolax konstkommission, åtta medlemmar

·         Satakunta konstkommission, sju medlemmar

·         Nylands konstkommission, tolv medlemmar

·         Egentliga Finlands konstkommission, nio medlemmar

 

 

Konstkommissionerna är Centret för konstfrämjandes expertorgan, som inom respektive verksamhetsområde och region fattar beslut om stipendier och pris som beviljas åt konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar. Årligen behandlar statens konstkommissioner drygt 9000 och de regionala konstkommissionerna 4400 ansökningar riktade åt Centret för konstfrämjande.

 

Konstkommissionsindelningen påverkar inte de grunder på vilka finansieringen bestäms enligt konstart. Centret för konstfrämjande stöder konstnärlig verksamhet med i medeltal 30 miljoner euro. Cirka 2/3 av beloppet kommer ur tipsvinstmedel. Stödformerna föreskrivs i statens budget.

 

Konstrådet är Centret för konstfrämjandes expertorgan, som fattar beslut om statens konstkommissioners verksamhetsområden, namn och antal samt antalet medlemmar i de regionala konstkommissionerna. Det utser också medlemmarna till de statliga och regionala konstkommissionerna.

 

Tilläggsinformation: direktör Minna Sirnö, Centret för konstfrämjande, tfn 0295 330 719, minna.sirno@minedu.fi