Lausunto tekijänoikeuslakiluonnoksen pykälien 25 ja 47 muuttamisesta

24.10.2014


Opetus- ja kulttuuriministeriölle

 

Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 § ja 47 §:n muuttamisesta

 

Näyttelijäliitto kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi, jonka mukaisesti tekijänoikeuslakiin palautetaan Bernin sopimuksen ja EU-direktiivien edellyttämä korvausoikeus siirtovelvoitteen alaisten televisiokanavien edelleen lähettämisestä.

 

Jotta myös näyttelijöillä olisi oikeus tässä luonnoksessa tarkoitettuun korvaukseen, tulisi tekijänoikeuslakia nyt ehdotetun lisäksi muuttaa pikaisesti ja näyttelijöille taata tekijänoikeuslaissa samat oikeudet kuin muilla tekijöillä, kuten muissa pohjoismaissa ja suuressa osassa Eurooppaa on ollut ainakin jo yli 10 vuotta.

 

Näyttelijöiden korvausoikeuden saaminen edellyttää lainmuutosta

 

Näyttelijöiden osalta nyt ehdotettu lakimuutos ei riitä takaamaan, että myös näyttelijöille jaettaisiin siirtovelvoitteen mukaisia tekijänoikeuskorvauksia.

 

Ilman lakimuutosta, jolla näyttelijöiden tekijänoikeudet saatetaan vastaamaan muiden tekijöiden oikeuksia, kerättävä summa jaetaan ainoastaan muiden av-alan tekijöiden kesken. Muissa pohjoismaissa ja suuressa osassa Eurooppaa näyttelijöillä on ollut samat oikeudet kuin muilla tekijöillä jo ainakin yli kymmenen vuoden ajan.

 

Myöskään Ulkoasiainministeriön vastaus komissiolle ei kokonaisuudessaan toteudu ilman näyttelijöiden oikeuksia koskevaa lakimuutosta. Vastauksessaan komissiolle ulkoasiainministeriö ”takaa oikeuden korvaukseen tekijöille, esittäjille ja tuottajille jakeluvelvoitteen alaisten kanavien edelleen lähettämisestä”.

 

Näyttelijöiltä puuttuvat seuraavat keskeiset taloudelliset tekijänoikeudet:

  • yleisölle välittäminen johtimitse tai johtimitta eli esim. elokuvan välittäminen televisiossa ja nyt esillä oleva edelleen lähettäminen
     
  • julkinen esittäminen esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle esim. elokuvateatterissa tai muissa yleisötapahtumissa

 

Käsityksemme mukaan tälle ei ole mitään perustetta ja asia pitää korjata pikaisesti.

 

Suomessa tilanne on jäänyt muusta Euroopasta poikkeavaan tilaan ilman, että asiasta on käyty poliittista keskustelua tai linjausta. Mikään poliittinen taho ei ole edes jälkikäteen todennut tarkoittaneensa, että näyttelijöiden tekijänoikeudet olisivat muita tekijöitä heikommat tai vähäisemmät. Mitään estettä ei myöskään ole tilanteen korjaamiseksi.

 

Kun hallituksen esityksen luonnoksessa tarkoitettu korvausoikeus palautetaan muille tekijöille, niin pienimmälläkin korvaustasolla ja vertaamalla näyttelijöiden jako-osuutta esim. hyvitysmaksujen osalta, näyttelijöiltä jää saamatta useita satoja tuhansia euroja tekijänoikeustuloja, ellei tekijänoikeuslakiin tehdä tarvittavaa muutosta.

 

Näyttelijöiden tekijänoikeuksien korjaaminen ei sinällään myöskään korottaisi korvaussummaa, vaan oikeuttaisi näyttelijät saamaan oman osuutensa kerättävästä tekijänoikeuskorvaustulosta.

 

Kulttuuriministeri Viitanen ilmoitti Forum Artis ry:n järjestämällä ministerin kyselytunnilla kesäkuussa 2014, että asia tulisi korjata.

 

Vaadimme, että tarvittava lakimuutosteksti valmistellaan ministeriössä välittömästi. Näyttelijöiden oikeuksia koskevat puutteellisuudet tuleekin korjata mahdollisimman pian siten, että näyttelijät pääsevät mukaan jakamaan siirtovelvoitteen perusteella maksettavia korvauksia tasa-arvoisesti muiden tekijöiden kanssa samanaikaisesti.

 

Korvausoikeuden puuttuminen on kansainvälisten sopimusten ja EU-direktiivien vastaista

 

Näyttelijöiden oikeuksien puutteesta huolimatta Näyttelijäliitto kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi sellaisenaan ja edellyttää sen pikaista voimaansaattamista.

 

Tekijöiden korvausoikeus siirtovelvoitteen alaisilla televisiokanavilla lähetettävien ohjelmien edelleen lähettämisestä poistettiin tekijänoikeuslaista 1.1.2006. Korvausoikeuden poistaminen tapahtui EU-direktiivien sekä Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastaisesti. Tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kopiosto ja Teosto toimittivat 19.6.2007 Euroopan komissiolle virallisen valituksen siirtovelvoitteeseen liittyvän tekijöiden korvausoikeuden (TekL 25 i §) poistamisen johdosta. Tämä prosessi on johtanut siihen, että komissio käynnisti rikkomusmenettelyn Suomea vastaan lähettämällä Suomelle virallisen huomautuksen 21.2.2014.

 

Komissio on virallisessa huomautuksessaan vahvistanut, että tekijänoikeuslain 25 i § ja 47 § ovat tietoyhteiskuntadirektiivin 2001/29/EY1 3 artiklan ja lähioikeusdirektiivin 2006/115/EY2 8 artiklan 2 kohdan vastaisia. Komissio on todennut, että tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklan mukainen luettelo yleisölle välittämisen oikeuteen sovellettavista poikkeuksista ja rajoituksista on tyhjentävä, eikä se sisällä poikkeusta koskien jakeluvelvollisuuden mukaista yleisölle välittämistä.

 

Ulkoasiainministeriö on 8.4.2014 päivätyssä tuomioistuinmuistiossaan esittänyt, että ”Suomi vastaisi komissiolle, että tekijänoikeuslakia ollaan muuttamassa siten, että tekijöille, esittäjille ja tuottajille taattaisiin oikeus korvaukseen jakeluvelvoitteen alaisten kanavien edelleen lähettämisestä”. EU-ministerivaliokunta on 11.4.2014 pidetyssä kokouksessaan puoltanut tätä ulkoasianministeriön esittämää kantaa.

 

On perusteltua ja välttämätöntä, että nyt hallituksen esitysluonnoksessa esitetään, että vuodesta 2006 asti voimassa ollut direktiivien vastainen oikeustila korjataan palauttamalla tekijöille korvausoikeus. Korvausoikeuden palauttaminen tekijänoikeuslakiin johtaisi siihen, ettei komission käynnistämälle rikkomusmenettelylle Suomea vastaan olisi enää perusteita.

 

Eduskunnan valiokuntien kannanottoja korvausoikeuden palauttamiseen

 

Kuten esityksessä hallituksen esitykseksi on mainittu, niin eduskunnan sivistysvaliokunta ja liikenne- ja viestintävaliokunta ovat jo keväällä 2014 tietoyhteiskuntakaarta koskevasta hallituksen esityksestä lausuessaan huomioineet Euroopan komission virallisen huomautuksen ja tämän sisältämän vaatimuksen korvausoikeuden palauttamisesta tekijänoikeuslakiin.

 

Sivistysvaliokunta piti lausunnossaan (SiVL 5/2014) ”välttämättömänä komission huomautuksen ja sen perustelujen vuoksi, että tekijänoikeuslakia pikaisesti muutetaan siten, että tekijöille, esittäjille ja tuottajille taataan oikeus korvaukseen jakeluvelvoitteen alaisten kanavien edelleen lähettämisestä.”

 

Liikenne- ja viestintävaliokunta korosti tietoyhteiskuntakaarta koskevassa hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössä (LiVM 10/2014 vp) edellä mainittua sivistysvaliokunnan lausumaa. 

 

Helsingissä, lokakuun 24. päivänä 2014
SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND ry.

Elina Mäntylä
toiminnanjohtaja