Tekijäfoorumin lausuma eduskunnan sivistysvaliokunnalle

31.10.2014

Tekijänoikeusfoorums utlåtande till riksdagens kulturutskott

Kulttuurialoilla on paljon toimivaa sopimuskäytäntöä. Alalla on kuitenkin paljon luovan työn tekijöitä, joiden neuvotteluasema on selvästi heikompi taloudellisesti vahvempaan neuvottelukumppaniin nähden. Vaikka tekijänoikeuslaki on jo sellaisenaan heikomman osapuolen suojaksi säädetty laki, käytännön sopimustoiminnassa on paljon osapuolten neuvotteluasemaan liittyviä eroja. Osittain tätä eroa on onnistuttu tasaamaan työlainsäädännöllä. Kaikki tekijät eivät kuitenkaan sovi työnsä tulosten käyttämisestä työsopimuksella.
 

Tekijöiden heikko neuvotteluasema ja siitä johtuvat kohtuuttomat sopimusehdot ovat herättäneet keskustelua jo vuosia. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kohtuuttomiin sopimusehtoihin puuttumisen jälkikäteen oikeudenkäynnissä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että yksittäinen tekijä tai taiteilija haastaa oman sopimuskumppaninsa oikeuteen. Tästä syystä aiheesta on olemassa vain muutama yksittäinen oikeustapaus. Yksikään jutuista ei ole edennyt korkeimman oikeuden ennakkotapaukseksi asti. Alalla on jo pitkään koettu, että tilanteen muuttaminen edellyttää tekijänoikeuslain muutosta. Myös Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteessa vaadittiin kohtuullisen korvauksen pykälää tekijänoikeuslakiin.
 

Nykyinen hallitus kirjasi hallitusohjelmaan, että tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta. Kirjaus otettiin tekijäjärjestöissä ilolla vastaan.
 

Luovan alan tekijöitä edustava Tekijäfoorumi on nyt kuitenkin huolissaan niistä muutoksista, joita hallituksen esitykseen tekijänoikeuslain muuttamisesta on tehty lain valmisteluprosessin aikana. Tekijäfoorumin mielestä esitys ei annetussa muodossa paranna tekijöiden asemaa nykyiseen verrattuna.
 

Tekijäfoorumi kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:

 • Hallituksen esitys 181/2014 ei tässä muodossaan vastaa niitä tavoitteita, jotka sille hallitusohjelmassa annettiin. Hallitusohjelman tavoitteena oli nimenomaan parantaa tekijöiden asemaa neuvoteltaessa tekijänoikeuden luovutusta koskevia sopimuksia. Nyt annetussa hallituksen esityksessä kuitenkin todetaan useassa kohdassa, ettei sääntelyn tarkoituksena ole muuttaa nykytilaa. Jos esityksen ei ole tarkoitus muuttaa mitään, ei se myöskään tavoitteen mukaisesti paranna tekijöiden asemaa. 

   
 • Esityksestä on poistettu keväiseen, lausuntokierroksella käyneeseen esitysluonnokseen verrattuna lähestulkoon kaikki ne elementit, jotka olisivat omiaan parantamaan tekijöiden asemaa. Esimerkit tyyppikohtuuttomista tilanteista on siirretty lakitekstistä perusteluihin. Yksityiskohtaisista perusteluista on poistettu mm. lause ”Alkuperäisen tekijän luovuttaessa teoksensa tekijänoikeudet kokonaan tai osittain tulee luovutusta koskevan sopimuksen olla kohtuullinen". Esityksestä on poistettu myös maininta siitä, että kohtuullistamisen kynnys olisi alkuperäisen tekijän oikeuksien luovutusta koskevan sopimuksen osalta alempi kuin nykyisin oikeustoimilain nojalla tapahtuva kohtuullistaminen edellyttäisi.

 

 • Yleisperustelujen mukaan esityksen tavoitteena on jälkiperäisen sovittelun lisäksi pyrkiä vaikuttamaan tekijänoikeuden luovutuksesta tehtävien sopimusten kohtuullisuuteen niin, että sopimukset olisivat jo alusta alkaen kohtuullisia eikä sopimuksen kohtuullistamiseen syntysi tarvetta. Tätä on toivonut myös Tekijäfoorumi. Esitetty lakiteksti yleisperusteluineen keskittyy kuitenkin lähes täysin kohtuullisuuden jälkiperäiseen arviointiin eikä siinä ole elementtejä, jotka olisivat omiaan vaikuttamaan kohtuullisuuteen jo alun pitäen. Vaikka mahdollisuus jälkiperäiseen arviointiin olisi lakimuutoksen jälkeen ”paremmin osapuolten tiedossa”, kuten esityksen tavoitteissa todetaan, syyt joiden takia tekijä ei pysty haastamaan sopimuskumppaniaan oikeuteen, olisivat silti edelleen olemassa.

 

 • Keskeinen alkuperäiseen kohtuuttomuuteen vaikuttava seikka on osapuolten asema neuvottelutilanteessa. Useimmiten tekijä on huomattavasti heikommassa asemassa kuin sopimuskumppaninsa ja hänen tosiasiallinen sopimusvapautensa on rajallinen. Hallituksen esityksessä sopijapuolten aseman arviointi kohtuullisuuden kannalta on kuitenkin kokonaan poistettu yksityiskohtaisista perusteluista. Samoin on poistettu viittaukset kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin kohtuullisten luovutuksen ehtojen määrittelijöinä ja jopa maininta siitä, että mm. Ruotsissa ja Tanskassa kollektiivisopimuksia solmitaan Suomea useammin. Hallituksen esityksessä myös suoraan sanotaan, ettei se pyri edistämään kollektiivista neuvottelua luovutusten ehdoista. Yksi tekijöiden tärkeimmistä tavoitteista on ollut juuri kollektiivisten neuvottelujen käyminen tekijänoikeuksien luovutusten minimiehdoista alan toimijoiden kesken. Kollektiivisopimukset ovat paras tapa tasoittaa neuvottelutilannetta ja turvata se, että luovutukset ovat jo alun perin kohtuullisia eikä niitä jouduta sovittelemaan jälkeenpäin oikeudessa. Tähän esityksellä ei nyt pyritä millään tasolla, ei edes sen perusteluissa.

   
 • Esityksessä on sisäistä ristiriitaa. Yleisperusteluissa todetaan, että esityksen tavoitteena on parantaa teosten alkuperäisten tekijöiden ja erityisesti itsensä työllistävien tekijöiden asemaa heidän luovuttaessaan teostensa tekijänoikeuksia. Toisaalta esityksessä lukee, ettei nykytilaa ole tarkoitus muuttaa. Esityksessä myös todetaan useasti, ettei siinä ole tarkoitus ottaa kantaa luovan alan sopimusten kilpailuoikeudelliseen arviointiin, mutta samaan aikaan todetaan myös, että kilpailuoikeus rajoittaa eri alojen toimijoiden malli- ja puitesopimuksia niin, ettei niissä saa sopia yksityiskohtaisia ehtoja tai esimerkiksi euromääräisiä korvauksia.

   
 • Yksityiskohtaisiin perusteluihin on lisätty epäselvyyttä ja ristiriitoja aiheuttavia kohtia, esimerkiksi se, että alan hyvästä sopimustavasta voitaisiin poiketa, jos osapuolet erityisesti niin haluavat.

 

Tekijäfoorumi esittää mainittujen epäkohtien korjaamiseksi seuraavia muutoksia ja toimenpiteitä:

 1. Tekijänoikeuslain 29 § 1 momenttiin tehdään seuraava lisäys

  ”Jos teoksen alkuperäisen tekijän tekijänoikeuden luovutuksesta tekemän sopimuksen ehto on alalla vallitsevan, kirjatun tai muutoin selkeästi todennettavissa olevan hyvän sopimustavan vastaisella tavalla kohtuuton…”

  Perustelut: Tekijäfoorumi pelkää, että ilman tätä lisäystä alan ”hyväksi” sopimustavaksi tulee vahvistetuksi jollain alalla laajasti käytössä oleva epäreilu sopimustapa. Vaatimus sopimustavan kirjaamisesta tai muusta todentamisesta lisäisi myös oikeusvarmuutta ja siirtäisi esityksen painopistettä kohtuullisuuden jälkiperäisestä valvonnasta siihen, että sopimukset olisivat jo alun perin kohtuullisia.
   
 2. 229 §:n viidenneksi momentiksi lisätään:

  ”Jos luovutuksen ehdoista on sovittu työehtosopimuksella tai muulla alan järjestöjen solmimalla sopimuksella, on sopimusta pidettävä kohtuullisena.”

  Perustelut: Lisäys kannustaisi esityksen tavoitteiden mukaisesti osapuolia luomaan eri aloille sopivat hyvät käytänteet ja olisi omiaan lisäämään oikeusvarmuutta. Laissa ei otettaisi kantaa niihin ehtoihin, joista tällaisilla sopimuksilla voidaan sopia.
   
 3. 29 §:n 1 momenttiin tehdään seuraava lisäys:

  ”… ehtoa voidaan osapuolen tai osapuolta edustavan järjestön vaatimuksesta sovitella tai…”

  Perustelut: Hallituksen esityksessä todetaan aivan oikein, että tekijänoikeusalalla itsensä työllistävät tekijät ovat markkinoiden pienuudesta johtuen voimakkaasti riippuvaisia toimeksiantajistaan. Tekijöiden on siksi vaikea puuttua yksittäisten sopimusehtojen kohtuuttomuuteen. Järjestöjen kanneoikeus parantaisi mahdollisuuksia puuttua kohtuuttomiin sopimusehtoihin. Tekijäfoorumi on huolissaan siitä, että ilman kanneoikeutta esitetyt muutokset jäävät ilman vaikutuksia.
   
 4. Lisäksi Tekijäfoorumi toivoo, että Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan, tuovatko ehdotetut säännökset toivottuja parannuksia tekijöiden asemaan sekä harkitsevan tarvittaessa laajempaa sääntelyä tekijöiden aseman parantamiseksi.

 

Tekijäfoorumin puolesta Tekijäfoorumin työvaliokunta
Grafia ry. / Katri Soramäki p. 09-601 941
Suomen Journalistiliitto ry / Sanna Nikula p. 0400 548 708
Suomen Näyttelijäliitto-Finlands Skådespelarförbund ry / Tiia-Lotta Lehterä p. 044 207 3171
Suomen Kirjailijaliitto / Sonia Meltti p. 044 7574 155
Suomen Muusikkojen Liitto ry / Ahti Vänttinen. 050 569 5585

 


Tekijäfoorumi on 28 tekijää ja taiteilijaa edustavan ammatti- ja muun järjestön yhteenliittymä. Järjestöissä on jäseninä yhteensä noin 50 000 henkilöä.

Jäsenjärjestöt on luetteloitu lausuntoliitteen loppussa (eivät syystä tai toisesta olleet kopioitavissa tähän).