Näyttelijäliiton kirje Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille

15.11.2014

Näyttelijäliiton kirje Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille hänen lanseeraamansa provosoivan, harhaanjohtavan ja epäasiallisen ”Bli vår svenskspråkiga Runeberg” -kampanjan johdosta. Olemme siitä laajalla rintamalla äärimmäisen tyrmistyneitä. Lähetimme kirjeen hänelle molemmilla kotimaisilla, alla molemmat.

Skådespelarförbundets brev till biträdande stadsdirektör Pekka Sauri med anledning av den provocerande, missvisande och osakliga "Bli vår svenskspråkiga Runeberg" -kampanj han har lanserat, och som vi på bred front är oerhört bestörta över! Vi sände brevet till honom på de båda inhemska, nedan bägge två.

15.11.2014

• • • • •
 

Arvoisa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri
(tiedoksi Yleisradio, Helsingin rakennusvirasto)

Näyttelijäliitto on pöyristynyt siitä halveksunnasta, jota osoitatte näyttelijän ammattitaitoa ja työtä kohtaan kampanjassanne ”Bli vår svenskspråkiga Runeberg”.

Kuuluuko toisten työtä halveeraavien videoiden tekeminen apulaiskaupunginjohtajan toimenkuvaan? Miten apulaiskaupunginjohtaja voi provosoida toisiakin halveeraamaan muiden ammattitaitoa? Ihmettelemme, eikö Teillä todellakaan ole muuta tekemistä työajallanne?

Rakennusviraston asioista vastaavana apulaiskaupunginjohtajana olette varmasti tietoinen ammattinäyttelijöiden näistä töistä saamien palkkioiden määrästä.

Viestinne kalliista näyttelijöistä on harhaanjohtava ja epäasiallinen. Korkeakoulututkinnon suorittaneen näyttelijän keskikuukausiansio on noin 3000 euroa niin kuukausipalkkaisina teattereissa työskentelevillä kuin niilläkin, jotka keräävät tulonsa lyhyistä työsuhteista. Tulot jäävät alle suomalaisten keskitulon.

Teidän säännöllisillä kuukausituloillanne (n.12.500 €) varmaankin voi käydä tekemässä ilmaisia keikkoja työajalla, mutta oletteko sitä mieltä, että esityksenne vastasi ammattinäyttelijän suoritusta ja sitä tasoa, jolla kaupunki haluaa ympäristöään esitellä?

Hämmästelemme sitäkin, miten Yle on lähtenyt tällaiseen epäasialliseen kampanjaan mukaan.

Näyttelijäliitto edustaa 1800 ammattinäyttelijää.


Elina Mäntylä
toiminnanjohtaja 

Helena Ryti
Puheenjohtaja

• • • • •
 

Ärade biträdande stadsdirektör Pekka Sauri
(Yle, Helsingfors byggnadskontor till kännedom)
 

Skådespelarförbundet är upprört över det förakt Ni visar mot en skådespelares yrkeskunskap och arbete i er kampanj ”Bli vår svenskspråkiga Runeberg”.

Hör det till en biträdande stadsdirektörs uppgifter att göra videoinspelningar som nedvärderar andras arbete? Hur kan en biträdande stadsdirektör provocera också andra till att nedvärdera någons yrkesskicklighet? Vi är förvånade, har Ni faktiskt inget annat att göra under Er arbetstid?

Som biträdande stadsdirektör med ansvar för byggnadskontorets frågor är Ni säkert medveten om de ersättningar som betalats till professionella skådespelare för dessa arbeten.

Ert budskap om dyra skådespelare är vilseledande och osakligt. Månadslönen för en högskoleutbildad skådespelare är i medeltal 3000 euro, både för dem som är månadsanställda vid teatrarna och för dem som samlar ihop sina inkomster med kortvariga arbetsförhållanden. Inkomsterna ligger under finländarnas medelinkomstnivå.

Med Era regelbundna månadsinkomster (ca 12.500 €) kan man säkert göra gratis snuttjobb på arbetstid, men är Ni verkligen av den åsikten att Ert framträdande motsvarar en professionell skådespelares prestation och är på en nivå som staden vill presentera sin omgivning med?

Vi förvånar oss även över att Yle har gått med i en så här osaklig kampanj.

Skådespelarförbundet representerar 1800 professionella skådespelare.


Elina Mäntylä
verksamhetsledare

Helena Ryti
ordförande