Lausunto apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten tarkistamiseksi

3.12.2014

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto asiassa
HE 226/2014 vp eduskunnalle apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten tarkistamiseksi

Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiassa.

Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry. edustaa yli 1800 ammattinäyttelijää.

 

Yleistä

Esityksen tavoitteena on poistaa apurahansaajien eläkejärjestelmässä havaittuja epäkohtia ja saattaa apurahalla työskentely nykyistä kattavammin ansiosidonnaisen sosiaaliturvan piiriin.

Muutokset ovat oikean suuntaisia, mutta melko kankeita eivätkä täysin korjaa epäkohtia. Olemme sitä mieltä, että ehdotetut muutokset kannattaa hyväksyä, koska ne selkiyttävät nykytilannetta. Pidämme tarpeellisena kehittää järjestelmää myöhemmin lisää. 

 

Apurahansaajan MYEL vakuutuksen keskeyttäminen

 

Esityksessä ehdotetaan, että vakuutuksen keskeyttämisperusteeksi lisätään muu ansiotyö. Vakuutus keskeytettäisiin kuitenkin muun ansiotyön vuoksi vain

  1. jos apurahalla työskentely keskeytyy vähintään neljän kuukauden ajaksi
  2. ja vahvistetussa MYEL-vakuutuksessa huomioon otettua työskentelyjaksoa on vakuutuksen keskeyttämisen jälkeen jäljellä vähintään neljä kuukautta
  3. apurahan myöntäjä on hyväksynyt keskeyttämisen työskentelyn takia

Kuitenkin, jos vakuutus keskeytyy ennen neljän kuukauden yhdenjaksoista työskentelyä, apurahansaajan vakuutus keskeytettäisiin vakuutuksen alkamisesta lukien vasta neljän kuukauden kuluttua.

Pidämme hyvänä, että vakuutuksen voisi keskeyttää ansiotyön takia. Keskeytysten sitominen vahvasti 4 kuukauden jaksoihin on elävän elämän kannalta vierasta eikä se riittävästi vastaa apurahansaajien todellisuutta.

Mikäli apurahansaajalle tulee mahdollisuus saada apurahakauden aikana töitä, hän ei voi ennakoida ja ajoittaa työn aloittamista siten, että se alkaa juuri 4 kuukautta apurahakauden alkamisen jälkeen ja päättyykin vielä siten, että apurahakautta on jäljellä 4 kuukautta. Apurahansaaja ei voi aina myöskään vaikuttaa hänelle tarjotun työsuhteen pituuteen, että sekin olisi nimenomaan yli 4 kuukautta.

 

Keskeytyksen sitominen 4 kuukauden jaksoihin perustuu
 

MYEL-lainsäädäntöön ja sen toimeenpanoon sekä säännön muuttamisesta mahdollisesti aiheutuviin toimeenpanokustannusten kasvamiseen. Pidämme tarpeellisena, että nyt toteutettavan  lakimuutoksen jälkeen lainsäädäntöä kehitetään edelleen.

 

Lyhyellä apurahalla työskentelyn yhdistäminen apurahansaajan MYEL-vakuutukseen

 

Esityksessä ehdotetaan, että apurahansaajalle vahvistettuun MYEL-vakuutukseen voitaisiin apurahansaaja hakemuksesta yhdistää apurahansaajalle myönnetty uusi apuraha jos:

  1. uuden apurahan myöntäjänä on  sama taho kuin vakuutetun apurahan myöntäjä
  2. uusi apuraha myönnetty samaan työskentelyprojektiin ja työskentely jatkuisi yhtäjaksoisesti
  3. uusi apuraha myönnetty samana päivänä tai myöhemmin kuin vakuutettu
  4. apurahansaaja on hakenut yhdistämistä ennen yhdistettävällä apurahalla työskentelyn päättymistä
  5. yhdistettävä apuraha itsessään ei täyttäisi 4 kk:n tai tulorajan osalta vakuuttamisen edellytyksiä
  6. yhdistettävällä apurahalla työskentely kestäisi vähintään kuukauden

Pidämme hyvänä, että vakuutuskautta voidaan jatkaa uudella apurahakaudella ja että jatkon ei tarvitse olla vähintään 4 kuukauden pituinen. Olisi kuitenkin parempi, jos vakuutusta voisi jatkaa siinäkin tapauksessa, että jatkoapurahan myöntäjätaho olisi eri kuin vakuutetun apurahahan myöntäjätaho.

Olemme useissa yhteyksissä tuoneet lisäksi esille sen, että apurahansaajien tulisi voida vapaamminkin yhdistää apurahakausia. Nyt ehdotettu muutos edellyttää, että yksi kausi täyttää 4 kuukauden yhtäjaksoisuutta koskevan säännön ja vasta sitten siihen voidaan yhdistää lyhyempi kausi.

Apurahansaajien neuvottelukunnan tulee jatkossa edelleen selvittää tarvetta ja mahdollisuutta yhdistää lyhyempiä apurahakausia esim. siten, että ne yhdessä täyttäisivät neljän kuukauden yhtäjaksoisuuden.

 

Helsingissä 3.12.2014
SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY

Elina Mäntylä
toiminnanjohtaja