Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Näyttelijäliiton säännöt

Voimassaolevat säännöt: 16.08.2022

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

1. Yhdistyksen nimi on Näyttelijäliitto - Skådespelarförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi, mutta keskusteluun voidaan ottaa osaa myös ruotsinkielellä.

2 § TARKOITUS

1. Liiton tarkoituksena on Suomen näyttelijäkunnan aatteellisena ja ammatillisena keskusjärjestönä valvoa näyttelijöiden yhteiskunnallisia, ammatillisia ja palkkauksellisia etuja, lujittaa yhteistyötä näyttelijöiden ja muiden taide- ja kulttuurialalla toimivien ammattiryhmien kesken, edistää jäsenistön taiteellista kehittymistä sekä näyttelijäkunnan yhteisiä tavoitteita laajasti esittävän taiteen alalla, audio-, tv- ja elokuva-aloilla ja taideja kulttuuripolitiikassa sekä lujittaa ymmärtämystä yleisön ja näyttelijöiden välillä.

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

- seuraa ja edistää esittävän taiteen-, audio-, tv- ja elokuva-alan kehitystä kotimaassa ja ulkomailla - edistää näyttelijöiden järjestäytymistä toimialoillaan

- toimii työolosuhteiden, palkkauksen ja toimeentuloedellytysten parantamiseksi - edistää työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön kehittämistä

- hallinnoi tekijänoikeuksia ja edistää tekijänoikeuslainsäädännön kehittämistä - allekirjoittaa työehtosopimuksia ja tekijänoikeudellisia sopimuksia sekä valvoo niiden noudattamista - tukee näyttelijäyhdistysten toimintaa

- järjestää neuvottelu-, kurssi- ja seminaaritilaisuuksia sekä harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa

- edustaa jäseniään suhteissa muihin taide- ja kulttuurialan yhteenliittymiin ja näyttelijäjärjestöihin Suomessa ja ulkomailla - omistaa ja hallitsee kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita ja -osuuksia.

3 § JÄSENET

1. Liitolla on varsinaisia-, opiskelija-, ja arvojäseniä.

2. Liiton jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa näyttelijän, tanssijan tai /ja laulajan tehtävistä.

3. Liiton varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka on käynyt 2. mom. ammattiin valmistavan koulun tai joka työssään ja / tai kouluttautumalla on hankkinut vastaavan ammattitaidon.

4. Opiskelijajäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä 2. mom. ammattiin opiskelevan henkilön. Opiskelijajäsenyys voi kestää enintään 3 vuotta, jonka jälkeen henkilö voidaan hakemuksesta siirtää varsinaiseksi jäseneksi.

5. Arvojäsenet Liiton hallitus voi nimittää 5.1. Ansioituneeksi jäseneksi liiton toimintaan aktiivisesti osallistuneen varsinaisen jäsenen. 5.2. Kunniajäseniksi taidealalla ansioituneita kansalaisia ja ulkomaalaisia. 5.3. Ystävyysjäseniksi henkilöitä, joita liitto erityisesti tahtoo kunnioittaa 5.4. Kannattaviksi jäseniksi henkilöitä, jotka aineellisesti tukevat liittoa.

6. Jäseneksi ottamisen yksityiskohdista sekä arvojäsenistä säädetään erillisessä jäsenohjesäännössä, jonka sisällöstä päättää hallitus.

4 § JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUISTA VAPAUTTAMINEN

1. Liiton jäsenet, myös sääntöjen 3 § 5. kohdassa mainitut, ovat velvollisia suorittamaan liitolle valtuuston syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Valtuusto voi määrätä jäsenen suorittamaan ylimääräisiä jäsenmaksuja.

2. Jäsen vapautuu jäsenmaksujen suorittamisesta täytettyään 68 vuotta. Jäsen, joka on jäänyt eläkkeelle aikaisemmin, maksaa valtuuston jäsenille määräämän jäsenmaksun niistä tuloista, jotka hän ansaitsee eläkkeellä ollessaan alan tehtävistä.

3. Jäsenmaksujen suorittaminen tarkistetaan puolivuosittain. Liiton kokouksissa voivat ääni-oikeutta käyttää ne liiton jäsenet, jotka ovat suorittaneet liitolle jäsenmaksunsa edelliseltä puolivuotiskaudelta samoin kuin ne, jotka liiton hallitus on sääntöjen perusteella vapauttanut jäsenmaksujen suorittamisesta.

4. Opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. He eivät ole oikeutettuja liiton piiriin kuuluvien yhteisöjen sosiaalisiin etuisuuksiin eikä heillä ole äänioikeutta liiton kokouksissa.

5. Mikäli jäsen pitempiaikaisen sairauden, opiskelun tai muiden hänen taloudellista asemaansa heikentävien syiden vuoksi haluaa vapautusta jäsenmaksuista, hänen tulee esittää tästä perusteltu hakemus liiton hallitukselle, joka voi vapauttaa henkilön jäsenmaksujen suorittamisesta määräajaksi joko osittain tai kokonaan.

5 § JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

1. Varsinaisella jäsenellä on velvollisuus noudattaa liiton päätöksiä, työehtosopimuksia ja muita liiton työsuhteisiin ja palkkaukseen liittyviä suosituksia.

2. Jäsen, joka täyttää velvollisuutensa liittoa kohtaan, on oikeutettu kaikkiin niihin etuihin ja siihen suojaan, jonka liitto voi jäsenelleen antaa. Jos jäsen ajaessaan liiton tarkoitusperiä tai yhteisiä asioita, joutuu teatterin johdon tai muun työnantajan epäsuosioon, on toisten jäsenten ja asianomaisen alaosaston sekä tarvittaessa koko liiton annettava hänelle kaikinpuolinen tukensa.

6 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN, EROTTAMINEN JA UUDELLEEN LIITTYMINEN

1. Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti liittokokouksen tai valtuuston kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

2. Jäsen voidaan erottaa jäsenmaksujen laiminlyönnin vuoksi tai toiminnasta liiton tarkoitusta vastaan.

3. Erottamisesta päättää valtuusto hallituksen esityksestä, jos erottamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Hallitus päättää erottamisesta, joka johtuu jäsenmaksulaiminlyönneistä.

4. Erottamisesta ilmoitetaan kirjallisesti asianomaiselle henkilölle ja näyttelijäyhdistykselle.

5. Liitosta eronneella tai erotetulla henkilöllä ei ole oikeutta käyttää liiton jäsenkorttia, kantaa liiton merkkiä eikä käyttää FIAtunnusta.

6. Suoritettu jäsenmaksu jää liitolle.

7. Erotettu jäsen voidaan hyväksyä uudelleen liiton jäseneksi, jos hän täyttää 3 §:ssä mainitut jäseneksi pääsylle asetetut edellytykset ja maksaa maksamatta jääneet jäsenmaksunsa siten kuin hallitus määrää.

7 § JÄSENIÄ KOSKEVAT ERIMIELISYYDET

Erimielisyyden sattuessa liiton ja sen jäsenen välillä, kumpikin osapuoli voi vedota sovintolautakuntaan. Osapuolet valitsevat erikseen kumpikin kolme (3) sovintolautakunnan jäsentä ja nämä ulkopuolisen puheenjohtajan, jonka ei voida katsoa edustavan kumpaakaan osapuolta. Sovintolautakunta ratkaisee erimielisyyden kumpaakin osapuolta Sivu: 4(8) sitovasti. Muutoin noudatetaan mitä laissa välimiesmenettelystä säädetään.

8 § ALAOSASTOT Liiton sääntöjen ja sopimusten noudattamista eri paikkakunnilla valvovat jäsenten muodostamat näyttelijäyhdistykset eli alaosastot, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä ja joiden säännöt hallitus hyväksyy. Alaosastot kuuluvat liittoon sen toimintaeliminä.

9 § LIITTOKOKOUS

1. Varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi maalistoukokuussa. Ylimääräinen liittokokous pidetään hallituksen päätöksestä tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää.

2. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu toimitetaan jäsenille kirjallisesti postitse tai teknisiä apuvälineitä käyttäen vähintään kuukautta ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiseen liittokokoukseen, mutta vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

3. Liittokokouksen tehtävänä on valita liiton valtuusto sekä keskustella jäsenten tai hallituksen esittämistä liiton yleisistä suuntaa koskevista kysymyksistä ja tehdä suositusluontoisia päätöksiä.

4. Liittokokouksessa ovat äänivaltaisia liiton varsinaiset jäsenet. Puheoikeutta saavat liittokokouksessa käyttää liiton kaikki jäsenet ja liiton toimihenkilöt sekä ne, joille kokous sen myöntää.

5. Näyttelijäyhdistys on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen jokaista alkavaa kymmentä jäsentä kohti on, mikäli mahdollista, vähintään kaksi (2) jäsentä liittokokouksessa läsnä.

6. Liittokokouksiin voi hallituksen päätöksellä osallistua myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tarkempia määräyksiä annetaan vaalijärjestyksessä.

7. Liittokokouksessa pidetään perusteltua päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajiksi valittua jäsentä allekirjoittavat. Liittokokouksen päätöksistä tiedotetaan jäsenistölle kuukauden kuluessa kokouksesta.

10 § VALTUUSTO

1. Liiton päätösvaltaa käyttää 9 § 3. momentissa mainituin rajoituksin valtuusto. Valtuustoon kuuluu varsinaisen liittokokouksessa liiton varsinaisista jäsenistä vaaleilla valitsema yksi valtuutettu jokaista alkavaa näyttelijäyhdistyksen kahtakymmentä jäsentä kohden sekä yksi valtuutettu jokaista alkavaa kahtakymmentä sellaista jäsentä kohden, jotka eivät kuulu mihinkään näyttelijäyhdistykseen, kuitenkin vähintään 40 ja enintään 100 valtuutettua. Valtuustoa valittaessa on pyrittävä siihen, että sen kokoonpano suhteellisesti vastaa näyttelijäyhdistysten ja muun jäsenistön kokoonpanoa ja että jokaisesta näyttelijäyhdistyksestä on vähintään yksi valtuutettu.

2. Valtuuston varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous maalistoukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Valtuuston kutsuu koolle hallitus. Kutsu valtuuston varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään kolme viikkoa ennen kokousta valtuutetuille ja tiedoksi näyttelijäyhdistyksille ja siihen on liitettävä kokouksessa esille tulevien asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat. Jos liiton jäsen haluaa saada jonkin asian valtuuston kokouksen päätettäväksi, hän voi pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään hallituksen päätöksestä tai milloin vähintään yksi kymmenesosa valtuutetuista sitä ilmoittavansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä seuraavana teatterien yleisenä vapaapäivänä ja kutsu ylimääräiseen kokoukseen lähetettävä kirjallisesti valtuutetuille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

3. Valtuuston kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla valtuutetulla yksi ääni. Asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näistä säännöissä toisin määrätä. Vaalit toimitetaan umpilipuin, ellei kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista vaadi avointa äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muuten se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

4. Mikäli vähintään yksi kolmasosa (1/3) kokouksessa läsnäolevista valtuutetuista niin vaatii, on ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirrettävä seuraavaan kokoukseen, jollei vähintään viisi kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä katsota asiaa niin kiireelliseksi, että se on päätettävä samassa kokouksessa.

5. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan jokaista kokousta varten erikseen. Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Kokous valitsee sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Sihteeri pitää kokouksessa perusteltua päätöspöytäkirjaa.

6. Valtuuston kokouksessa saavat olla läsnä kaikki liiton jäsenet ja toimihenkilöt sekä ne, joille kokous antaa läsnäololuvan. Valtuuston kokouksiin voi hallituksen päätöksellä osallistua myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tarkempia määräyksiä annetaan vaalijärjestyksessä. Puhevaltaa valtuuston kokouksessa saavat käyttää hallituksen jäsenet ja liiton toimihenkilöt sekä ne, joille kokous sen myöntää. Erityisestä syystä valtuusto voi päättää käsitellä jonkin asian suljetuin ovin.

7. Kevätkokouksessa: a) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta b) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille c) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Syyskokouksessa: a) määrätään seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus b) vahvistetaan liitontoimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi c) valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa, sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle d) valitaan kaksi tilintarkastajaa seuraavalle vuodelle sekä heille varamiehet e) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Asia, jota kokouskutsussa ei ole mainittu, siirretään seuraavaan valtuuston kokoukseen, ellei vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnäolevista valtuutetuista katso asiaa kiireelliseksi, kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 § HALLITUS

1. Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä näiden kymmenen (10) henkilökohtaista varajäsentä.

. Valtuusto valitsee hallitukseen liiton varsinaisista jäsenistä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan pääkaupunkiseudulla ja Tampereella toimivista kuusi (6) varsinaista jäsentä, muualla Suomessa toimivista kolme (3) ja ruotsinkielisistä yksi (1) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Sääntömuutoksen jälkeen ensimmäisen kerran hallituksen kausi alkaa 12.12.2021. Sääntömuutosta edeltävän hallituksen kaudet loppuvat samana päivänä.

3. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, ensimmäisen kerran arvan ja myöhemmin erovuoron mukaan. Ensimmäinen kausi on arvalle valituille hallituksen jäsenille vuosi. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.

4. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa ensimmäisen varapuheenjohtajan tai tämänkin estyneenä ollessa toisen varapuheenjohtajan kutsusta.

5. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista ja puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

6. Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asia äänestyksellä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

7. Liiton jäsen, joka toimii johtavassa asemassa teatterissa, teatterialan laitoksessa tai muuten työnantaja-asemassa, ei voi toimia hallituksen jäsenenä.

8. Mikäli hallituksen varsinainen jäsentoimikautensa aikana siirtyy päätoimisesti kohdassa 7 mainittuun tehtävään, siirtyy hallituksen varsinaiseksi jäseneksi hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen hänen henkilökohtainen varamiehensä.

9. Hallituksen tehtävänä on a) toimia liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi, b) edustaa liittoa, tehdä liiton puolesta sitoumuksia sekä esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana, c) valita keskuudestaan I ja II varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan, d) kutsua liitto kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, e) valvoa liiton kokousten tekemien päätösten noudattamista, f) hoitaa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta, ja päättää omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä, g) ottaa liitolle tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää heidän palkkauksestaan, h) päättää jäseneksi hyväksymisestä, jäsenohjesäännöstä sekä jäsenen erottamisesta jäsenmaksujen laiminlyönnin johdosta, i) laatia liiton toimintakertomukset ja tilinpäätökset.

10. Hallitus voi keskuudestaan ja liiton toimihenkilöistä sekä kutsumistaan asiantuntijoista asettaa pysyviä valiokuntia ja tilapäisiä työryhmiä valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi joutuvia asioita.

11. Valiokuntien ja työryhmien tehtävät määritellään ohjesäännöissä, jotka hallitus vahvistaa.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet saavat tehtävästään valtuuston talousarviossa määräämän palkkion.

13 § NIMENKIRJOITUS

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat, joku heistä yhdessä hallituksen siihen määräämän liiton toimihenkilön kanssa, tai se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen valitsee ja siinä järjestyksessä kuin hallitus määrää.

14 § TALOUS

1. Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminnan tuotoilla sekä saatavilla lahjoituksilla ja avustuksilla. Liitolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta ja kerätä asianmukaisella luvalla varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.

2. Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

3. Liiton taloutta valvoo kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua tilintarkastajaa, joista ainakin toisen sekä hänelle valitun varamiehen tulee olla KHT tai HTM.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA LIITON PURKAMINEN Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia valtuuston päätöksellä, jos muutosesitystä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja jos sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittu. Päätös liiton purkamisesta voidaan tehdä kahdessa vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä valtuuston kokouksessa, joista ainakin toisen on oltava valtuuston varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on tullakseen hyväksytyksi saatava kummassakin kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä. Jos liitto purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Teatteritaiteilijoiden tukisäätiölle, tai ellei sellaista enää ole, johonkin liiton tarkoitusperiä lähellä olevaan tarkoitukseen.

16 § Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia