Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Näyttelijöiden tekijänoikeudet

Näyttelijää kutsutaan tekijänoikeuslaissa esittäväksi taiteilijaksi. Muita esittäviä taiteilijoita ovat esim. muusikot ja tanssijat.

Esittävän taiteilijan tekijänoikeuksia kutsutaan lähioikeuksiksi. Lähioikeuksien suojan kohteita ovat: teoksen tai kansanperinteen esitys, äänen tai kuvan tallennus, teoskynnystä ylittämätön valokuva, radio- ja TV-lähetykset, tietokannat, luettelot sekä uutiset. Lähioikeudet ovat jonkin verran rajatummat kuin varsinaiset tekijänoikeudet.

Käytännössä varsinaisen tekijän ja esittävän taiteilijan oikeudet ovat hyvin lähellä toisiaan.

Esittävän taiteilijan oikeudet jakautuvat moraalisiin oikeuksiin ja taloudellisiin oikeuksiin.

Moraaliset oikeudet:

  • Isyysoikeuden perusteella tekijällä on oikeus tulla mainituksi hyvän tavan mukaisesti, kun teosta käytetään. Esimerkiksi tv-sarjassa esiintyvät näyttelijät tulee ilmoittaa sarjan lopputeksteissä.
  • Respektioikeus kieltää teoksen muuntelun siten, että se loukkaa esiintyjän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä. Respektioikeus kieltää myös käyttämästä teosta esiintyjää loukkaavassa yhteydessä.

Moraalisia oikeuksia ei voi siirtää sopimuksella, vaan ne säilyvät aina tekijällä tai esiintyvällä taiteilijalla.

Taloudelliset oikeudet:

Taloudellisten oikeuksien perusteella esiintyvän taiteilijan voi sopia teoksensa käytöstä ja saada käytöstä korvaus.

Näyttelijöiden taloudelliset oikeudet laajenivat 3.4.2023 alkaen. Aiemmin laissa eriteltiin äänitallenteelle ja kuvatallenteelle eri määrä taloudellisia oikeuksia siten, että äänitallenteella (esi. äänikirja tai kuunnelma) esiintyvällä näyttelijällä oli laajemmat oikeudet kuin kuvatallenteella (esim. elokuvassa tai tv-sarjassa) esiintyvällä. 3.4.2023 alkaen eroa ei enää ole.

Esittävän taiteilijan oikeudet on kirjattu lain 45 §:ään.

45 § Esittävä taiteilija

Kirjallisen tai taiteellisen teoksen taikka kansanperinteen esitystä ei esittävän taiteilijan suostumuksetta saa:

1) tallentaa laitteelle, jonka avulla esitys voidaan toisintaa;

2) saattaa yleisön saataviin radion tai television välityksellä taikka suoraan siirtämällä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua esitystä, joka on tallennettu 46 tai 46 a §:ssä tarkoitetulle laitteelle, ei esittävän taiteilijan suostumuksetta saa, ennen kuin 50 vuotta on kulunut esitysvuodesta:

1) siirtää laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa;

2) esittää julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle;

3) välittää yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös tallennetun esityksen välittäminen yleisölle siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada se saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana;

4) levittää yleisön keskuuteen.

Jos tallennettu esitys julkaistaan tai saatetaan laillisesti yleisön saataviin muutoin kuin tallenteen kappaleita levittämällä ja ennen kuin esitysvuodesta on kulunut 50 vuotta, 2 momentissa säädetty suoja on voimassa, kunnes äänitallenteen osalta 70 vuotta ja kuvatallenteen osalta 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona tallennettu esitys ensimmäisen kerran julkaistiin tai sanotulla tavalla saatettiin yleisön saataviin.

Esityksen elokuvaamisoikeuden luovutus sisältää oikeuden levittää tallennettu esitys yleisön keskuuteen vuokraamalla, jollei toisin ole sovittu.

Lakipykälän 45 § sisältö ja termit selitettynä

Pykälän ensimmäisessä momentissa säädetään ns. elävistä esityksistä ja toisessa momentissa esityksestä tehdyistä tallenteista.

Näyttelijän oikeudet syntyvät, kun hän esittää taiteellisen teoksen ja se halutaan tallentaa jollekin laitteelle tai lähettää suorana lähetyksenä tv:ssä tai radiossa.

Suoja perustuu pykälän ensimmäisen momentin perusteella oikeuteen kieltää esityksen tallentaminen tai suora lähetys tv:ssä, radiossa tai muu suora siirtäminen yleisön nähtäväksi.

Eli ilman näyttelijältä saatua nimenomaista lupaa esitystilaan ei saa tuoda laitteita, joilla esitys voidaan äänittää tai kuvata.

Tekijänoikeuslaissa tallentamisella tarkoitetaan sitä, kun esitys ensimmäisen kerran kuvataan tai äänitetään eli siirretään äänilevylle, kuvanauhalle, filmille, videolle tai muulle sellaiselle laitteelle, jolla se voidaan toisintaa eli esittää uudelleen.

Saattamisella yleisön saataviin radion tai television välityksellä taikka suoraan siirtämällä tarkoitetaan suoria lähetyksiä tv:ssä ja radiossa kaikilla välitystavoilla (ml. edelleen lähettäminen) ja esityksen siirtämistä esitystilasta toiseen tilaan.

Jos ja kun näyttelijä antaa luvan esityksen tallentamiseen hänen kanssaan tulee erikseen sopia 2 momentissa säädetystä käytöstä ja niistä maksettavista korvauksista.

2 momentilla tarkoitetaan käytännössä kaikkia tapoja, joilla yleisö pääsee katsomaan tai kuulemaan tallennetta eli kyse on tallenteen yleisön saataville saattamisesta eri keinoilla.

1. siirtää laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa;

Tällä tarkoitetaan kaikenlaista kappaleiden eli kopioiden valmistamista ensimmäisestä tallenteesta: Kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa eli esittää uudelleen.

Kappaleiden valmistamista ovat fyysisten kappaleiden tekemisen lisäksi esimerkiksi kotona tapahtuva yksityinen kopiointi ja verkkotallennuspalvelu, joista maksetaan hyvitysmaksua ja verkkotallennuskorvauksia Kopioston kautta.

2. esittää julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle;

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi elokuvateatteriesityksiä ja sitä, kun tv tai radio on päällä julkisissa tiloissa esim. ravintoiloissa tai liikennevälineissä.

3. välittää yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös tallennetun esityksen välittäminen yleisölle siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada se saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana;

Tällä tarkoitetaan eri tekniikoin tapahtuvia tv- ja nettilähetyksiä. Yleisölle välittämistä ovat tv-ohjelmien antenni- ja kaapelilähetykset, edelleen lähettäminen sekä internetin kautta tapahtuvat on demand-palvelut (esim. Areena, Netflix, Spotify, Bookbeat).

4. levittää yleisön keskuuteen.

Tällä tarkoitetaan tallenteiden fyysisten kappaleiden (esim.dvd-levyt) myyntiä, lainausta ja vuokraus, ei erilaisia internetpalveluita.