Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Näyttelijäliitto vaatii uuden tekijänoikeuslain säätämistä aikataulussa

Julkaistu:

Tekijänoikeusdirektiivi on saatettava voimaan aikataulussaan 1.1.2023 mennessä. Se ei saa siirtyä seuraavalle hallituskaudelle.

Direktiivi edellyttää, että tekijöiden ja taiteilijoiden asemaa parannetaan. Eduskunnassa nyt käsittelyssä oleva lakiehdotus vastaa direktiivin vähimmäisvaatimuksia. Suomella on velvollisuus saattaa direktiivi voimaan, eikä valtio voi enää viivytellä.

EU:n tekijänoikeusdirektiivin valmistelu ja käsittely on jo nyt viivästynyt. Direktiivi tuli voimaan keväällä 2019 ja sen edellyttämät muutokset olisi pitänyt saattaa voimaan Suomen lainsäädäntöön kesällä 2021, mutta ensimmäinen lakiluonnosehdotuskin valmistui vasta syksyllä 2021. Luonnokseen annettiin ennätyksellinen määrä lausuntoja (223 kpl), joissa todettiin, ettei luonnos vastannut direktiiviä. Uusi, direktiivin minimivaatimuksia paremmin vastannut lakiehdotus tuli nopealla aikataululla keväällä 2022 eduskuntakäsittelyyn, mutta lakimuutos uhkaa taas viivästyä. Tästä seuraisi Suomen valtiolle viivästyssakkoja.

Lakimuutos ei saa viivästyä tekijänoikeuksilla liiketoimintaa tekevien tele- tai mediayhtiöiden tai kansainvälisten toimijoiden lobbauksen, vaatimusten tai suoranaisten pelottelujen takia eikä myöskään minkäänlaisen poliittisen pelin takia. Suomessa tekijöiden asema on eurooppalaisittain vertailtuna heikompi, erityisesti elokuva- ja tv-aloilla. Tarvitsemme vähintään EU:n edellyttämää lainsäädäntöä, jotta tekijät ja esittävät taiteilijat voisivat paremmin ansaita elantonsa työllään.

Perustuslakivaliokunnan edellyttämät, mutta kokonaisuuteen nähden pienet muutokset, tulee muotoilla pikaisesti ja saattaa laki voimaan suunnitellusti 1.1.2023. Koko lakiehdotus pystyttiin kirjoittamaan kolmessa kuukaudessa, joten täsmennysten muotoileminen voidaan varmasti tehdä nopeasti. Mikäli muutoksia vaativat kohdat viivästyvät, tulee lakiehdotuksen muut kohdat saattaa voimaan 1.1.2023 ja täsmennyksiä vaativat kohdat mahdollisimman pian erillisenä muutospakettina.

Moneen kertaan myöhästynyt ehdotus uudeksi tekijänoikeuslaiksi on nyt direktiivin mukainen ja se pitää saada tällä hallituskaudella maaliin direktiivin mukaisessa muodossa.


Skådespelarförbundet kräver att den nya lagen om upphovsrätt stiftas enligt den tänkta tidtabellen

Direktiven för upphovsrätt måste träda i kraft enligt sin tidtabell 1.1.2023. Den får inte förflyttas till nästa regeringsperiod.

Direktiven förutsätter att upphovsmakarnas och konstnärernas ställning förbättras. Det lagförslag som nu behandlas i riksdagen motsvarar direktivens minimikrav. Finland har en skyldighet att få direktiven i kraft. Staten kan inte längre fördröja ärendet.

Beredningen och handläggningen av EU:s direktiv för upphovsrätt har redan försenats. Direktiven kom i kraft under våren 2019 och de förändringar som direktiven förutsätter borde redan ha trätt i kraft i finsk lagstiftning under sommaren 2021, men först under hösten 2021 kom det första utkastet till ett lagförslag. Det gavs rekordmånga uttalanden till utkastet (223st.) i vilka det konstaterades, att utkastet inte motsvarar direktiven. Det nya lagförslaget som bättre motsvarar direktivens minimikrav kom med en snabb tidtabell till handläggning hos riksdagen under våren 2022, men lagändringen hotas nu att fördröjas igen. Detta skulle ge Finlands stat böter för försening.

Lagändringen får inte försenas p.g.a. lobbning, krav eller rak skrämsel gjord av de tele- eller mediabolag, eller internationella aktörer som gör business på upphovsrätt. Inte heller av något slags politiskt spel. Upphovsmakarnas ställning i Finland är svagare i jämförelse med vad den är i övriga europeiska länder, speciellt inom film- och tvbranschen. Vi behöver en lagstiftning som täcker minst de krav EU ställer, så att upphovsmakarna och de förevisande konstnärerna bättre kan leva på sitt arbete.

De till helheten sett små förändringar som grundlagsutskottet förutsätter bör formuleras i rask takt så att lagen kan träda i kraft som planerat 1.1.2023. Hela lagförslaget skrevs på tre månader, så preciseringarna kan säkert göras snabbt. Ifall de delar som behöver förändras fördröjs, måste lagförslagets övriga delar träda i kraft 1.1.2023 och de delar som behöver preciseringar, så snabbt som möjligt därefter som ett avskilt förändringspaket.

Förslaget till ny lag om upphovsrätt, som redan försenats flera gånger, är nu i enlighet med direktiven och den måste komma i mål under den här regeringsperioden i den form som direktiven förutsätter.

Asiasanat