Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Skådespelarförbundets utredning: det finns rasism och diskriminering i branschen

Julkaistu:

Skådespelarförbundet utredde genom en enkät hur etnisk och kulturell diversifiering förverkligas på det professionella skådespelarnas arbetsfält i Finland.

Rapporten avslöjar att det finns rasism och diskriminering inom branschen. De skådespelare som tillhör en etnisk minoritet rapporterar att det är svårt att ta sig in i branschen och att agera som skådespelare. Vi i branschen är inte medvetna om rasism och diskriminering och vi ingriper inte.

Det fattas anvisningar och metoder för att lösa situationer med diskriminering på arbetsplatserna. Arbetsgivarna igenkänner inte tillräckligt brett sitt ansvar i frågan.

Det behövs avsevärt mycket mer information, diskussion och allmän förändring i attityderna samt tydliga anvisningar och metoder för att ingripa i problem. Det känns inte tryggt att ingripa i oegentligheter. Det är svårt att ingripa för frilans, eftersom deras position på arbetsmarknaden är osäker.

I utredningen framgick att

1. Man känner inte igen rasism och diskriminering eller också vill man inte se det

”Man kan inte fixa till mitt hår eller planera mask eller välja produkter som passar min hudfärg”.

67% av de skådespelare som tillhör etniska minoriteter sade att de upplever att det inte är klart för alla i en arbetsgemenskap hurudant språkbruk som är förnedrande eller diskriminerande. 83% av de svarande som tillhör etniska minoriteter upplevde att regissörer och chefer saknar normkritisk utbildning eller information.

”Människor är rädda för att såra minoriteter, så för sin egen bekvämlighets skull håller de minoriteterna utanför”.

Diskriminering uppkommer även t.ex. som mobbning, utfrysning och osakligt språkbruk såsom name-calling och rasistiska skämt.

”På min arbetsplats används n-ordet, även av chefen”.

2. Det fattas metoder på arbetsplatserna

De flesta svarande visste inte vem de skulle kontakta, då det sker diskriminering.

”Inte på en enda av mina arbetsplatser har jag hört om en jämställdhetsplan, och inte på en enda har de haft anvisningar för ett tryggare utrymme”.

”Jag önskar att jag hade fått stöd av mina kolleger. Vilken liten gest som helst som stöd, hade hjälpt”.

”För tillfället blir det inga sanktioner för någon vid indirekt diskriminering och det är lättare att agera enligt gamla modeller”.


3. Det fästs inte uppmärksamhet på de verksamhetsmodeller som är diskriminerande vid casting eller vid val av repertoar

” En producent har sagt till mig att jag är mindre igenkännbar för den finska publiken p.g.a. min hudfärg”

”Det talas inte om etniciteter och om minoriteters historier och man strävar inte medvetet till att få dem i repertoaren”.

83% av de som tillhör etniska minoriteter uttryckte att de p.g.a. sin bakgrund har färre arbetsmöjligheter. 75% av de som tillhör etniska minoriteter svarade att de anser att mångfald och normkritiskt tänkande inte tas i beaktande då repertoaren planeras.

”Den enda normkritiska diskussionen som förts är troligen enbart initierad av mig och inom en liten grupp. Ibland svaras detta öppet aggressivt, även om förhållningssätt är positiv, produktionen binder sig inte till detta och i värsta fall faller allt arbete till de i arbetsgruppen som avviker normen (som är oftast max 2 pers) oberoende om det hör till deras arbetsbild.”

De som tillhör språkliga minoriteter känner en press att tala perfekt finska. Många upplevde att enbart finsk utbildning värdesätta.

”Utländska högskoleexamina mindervärderas.”

Skådespelarförbundet förbinder sig till att främja jämställdhet och förebygga diskriminering

Skådespelarförbundets styrelse är väldigt orolig över enkäten resultat och vill göra sitt för att förebygga diskriminering.

”Problemen tas på allvar. Vi vill främja diskussionen som genomsyrar hela vår bransch. Varenda skådespelare har rätt till ett tryggt och jämställt arbetsliv”, säger Skådespelarförbundets ordförande Antti Timonen.

Ett diskrimineringsfall är ett fall för mycket. Skådespelarförbundet binder sig till ett långsiktigt arbete för att främja jämställdhet samt med flertalet åtgärder.

Förbundet kommer att genom sina åtgärder öka information och förståelse om diskriminering och rasism. Det kommer att erbjudas utbildningar, evenemang, networking och distribution av information. Ett informationspaket om jämställdhet kan hittas på förbundets hemsidor.

”Ju snabbare vi får information och förståelse om dessa saker till produktioner och teatrar, desto snabbare sker en förändring.”

Skådespelarförbundets styrelse påminner arbetsgivarna om sitt ansvar och uppmanar alla arbetsgivare i branschen att se till att det finns klara anvisningar och verksamhetsmodeller för hur man bekämpar rasism och diskriminering och hur man ingriper i problem. Arbetsgivare måste därtill försäkra att man kan ingripa vid problem på ett tryggt sätt.

Skådespelarförbundet bjuder in arbetsgivarna till att förbereda tillsammans en manual för inklusive rollsättning.

Skådespelarförbundets styrelse tackar alla som delade med sig av sina svåra erfarenheter.

”Det har inte varit lätt att svara på denna enkät eftersom jag på det sättet tvingats återuppleva stressande, förnedrande, sorgliga situationer vilka fått mig att känna mig avvisad och påverkat mig emotionellt”.

Läs mera:
Etnisk och kulturell jämklihet i skådespelaryrket i Finland -rapport (PDF)

Diskrimineringslag

8 § Förbud mot diskriminering

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan.

Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera

14§ Trakasserier

Ett beteende som syftar till eller som leder till att en persons människovärde kränks innebär trakasseri, om beteendet har samband med någon av de grunder som anges i 8 § 1 mom. och beteendet utifrån den grunden skapar en stämning som gör att personen förnedras eller förödmjukas eller som är hotfull, fientlig eller aggressiv gentemot honom eller henne.

En arbetsgivares förfarande ska betraktas som diskriminering, om arbetsgivaren efter att ha fått vetskap om att en arbetstagare i sitt arbete har blivit utsatt för trakasserier som avses i 1 mom. underlåter att vidta de åtgärder som står till buds för att undanröja trakasserierna.

16 § Förbud mot repressalier

Ingen får missgynnas eller behandlas så att han eller hon drabbas av negativa följder därför att han eller hon har åberopat rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag, medverkat i utredningen av ett diskrimineringsärende eller vidtagit andra åtgärder för att trygga likabehandling.

17 § Förbud mot diskriminerande platsannonser

En arbetsgivare som annonserar om en ledig anställning, tjänst eller uppgift får inte obehörigen ställa krav på de sökande i fråga om sådana egenskaper eller omständigheter som gäller dem som personer och som avses i denna lag.